Värderingsövningar

Värderingsövningar används för att belysa och skapa diskussion kring frågor där kunskap och värderingar lätt flyter samman.

Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar. Övningarna är särskilt användbara vid samtal om frågor som saknar givna svar.

De synliggör våra normer och värderingar samtidigt som de ger utrymme för medvetandegörning, utveckling och förändring.

Värderingsövningar kan vara ett bra sätt att inleda en föreläsning, både som isbrytare och som ett sätt att väcka tankar.

Formen på övningen kan vara direkt och enkel som till exempel heta stolen, värdebarometer, eller fyra hörn. Men de kan även vara mer komplexa till formen; till exempel rollspel eller.

Övningens innehåll bestäms av vilket ämne som ska problematiseras, de frågor och påståenden som ställs, vilken kunskap som finns i rummet samt hur dialog under övningen och diskussion efter övningen förs. Förslag på frågor och påståenden finner du i materialet nedan.

Exempel på värderingsövningar

Jamstalldskola.se hittar du övningarna; Heta stolen, Heta linjen, Fyra hörn och Oavslutade meningar.

RFSL Ungdom har tillsammans med Forum för levande historia tagit fram metodmaterialet BRYT! som innehåller flera värderingsövningar om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

I handledningen till arbetsmaterialet Hälsa kön och arbete hitta du övningarna; Talarrunda, Associationshörn, Heta stolen, Fyra hörn och Värdebarometern

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo