Följ pengarna!

Sveriges Kvinnolobby vill engagera fler att granska och påverka hur resurser fördelas mellan kvinnor och män. Därför har de tagit fram metodmaterialet Följ pengarna! Materialet är fritt att använda och beskriver steg för steg hur man går tillväga för att granska budgetar och verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? Med hur mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar? En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan nå en mer jämställd fördelning av samhällets resurser.

Följ pengarna! är ett metodmaterial och kunskapsstöd för jämställdhetsgranskning av budgetar och årsredovisningar på lokal och regional nivå. I materialet går vi igenom samhällets jämställdhetsåtaganden och vad jämställd budgetering är. Vi visar hur kommuners, regioners och landstings budgetdokument och årsredovisningar är uppbyggda, och går steg för steg igenom hur de kan granskas. Vi ger också exempel på hur vi som medborgare kan påverka våra folkvalda politiker och beslutsfattare att fördela resurser rättvist och jämställt.

Materialet är utformat för att kunna användas av privatpersoner, kvinnoorganisationer och civilsamhället, men är också användbart för politiker, förtroendevalda och alla som arbetar med budgetprocesser.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo