FAIR – ickediskriminerande rekrytering

FAIR – är en modell för rättvis och kompetensbaserad rekrytering som säkerställer ett inkluderande förhållningssätt samt en strukturerad process.

FAIR står för FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering. Modellen och dess verktyg togs fram i ett Equalprojekt inom Europeiska Socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet 2005-2007. Allt material finns samlat här.

Här ger vi exempel på några av de verktyg som finns i materialet:

FAIR-termometern
Med hjälp av FAIR-termometern kan ni enkelt analysera och ”ta tempen” på er egen rekryteringsprocess, för att se hur den mäter upp idag. Utifrån ett antal frågeställningar kan ni gradera era svar på en skala.

Öppet arbetsklimat?
Med hjälp av en medarbetarenkät kan ni få en bild av hur öppet ert arbetsklimat är. I enkäten får ni ta ställning till olika frågor där svaren kan ligga till grund för fortsatta diskussioner mellan chef och medarbetare.

Vad har ni för normer på arbetsplatsen?
Utifrån bilder och frågeställningar kan ni på er arbetsplats börja diskutera de normer som råder idag. FAIR har tagit fram en enkel övning.

Är den egna organisationen ett hinder eller en möjlighet?
För att kunna skapa en öppenhet och mångfald så måste ni först se till dagsläget och hur ni arbetar idag. Med hjälp av Verktyg för en öppnare organisation kan ni få en bättre bild av vad för mönster som finns idag gällande exempelvis möteskultur och värderingar.

Krav gällande språk och kommunikation
Med hjälp av olika verktyg kan ni bedöma behoven gällande språk och kommunikation för att undvika slentrianmässiga standardkrav som dessutom kan visa sig irrelevanta. Här finns frågor ni kan ställa till er själva gällande språk och kommunikation i samband med rekrytering.

Här finns även en matris för beskrivning av kommunikationen och krav för olika tjänster.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo