2013-01-09

Tillväxtverket satsar medel för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Hur kan regioner med tillväxtansvar och organisationer som ger rådgivning, finansiering och andra tjänster till företagare arbeta med jämställdhetsintegrering? Det ska undersökas närmare i ett antal pilotprojekt med start i vår som finansieras av Tillväxtverket.

Som ett led i att ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män ska kunna ta del av företagsfrämjande på lika villkor satsar Tillväxtverket bland annat på olika typer av kompetenshöjande insatser. En del av satsningen är att Tillväxtverket utlyser medel som regioner med tillväxtansvar och organisationer som främjar företagande kan söka för att jämställdhetsintegrera sin verksamhet.

– Att kvinnor och män kan ta del av rådgivning, finansiering etc. på lika villkor är ett viktigt demokratiskt värde men det bidrar också till att kvaliteten och effektiviteten i verksamheten höjs, säger Anna Norlin, ansvarig för utlysningen på Tillväxtverket.

Tillväxtverkets rapport ”Att välja jämställdhet” (2011) visar på fyra samband där jämställdhet kan ses som ett medel för tillväxt och utveckling. Bland annat handlar det om att när både kvinnors och mäns resurser tas till vara vad gäller företagande och entreprenörskap leder det till ökad dynamik och utveckling i näringslivet och därmed ökad tillväxt. Jämställdhet ökar också den regionala attraktiviteten, den regionala innovationsförmågan, fördjupar demokratin och ökar tilliten mellan människor.

Regionala studier visar att företag som drivs av kvinnor inte får ta del av olika typer av företagsfrämjande tjänster i samma utsträckning som företag som drivs av män. Kvinnors företag får till exempel en mindre andel av ekonomiskt stöd bland annat vad gäller företagslån, innovationslån, stöd från landsbygdsprogrammet och lån till produktutveckling.

Det finns också okunskap om branscher där företag som drivs av kvinnor dominerar. Attityder och föreställningar kring kvinnors och mäns företagande lägger hinder i vägen för ett likvärdigt företagsfrämjande.

Läs mer om utlysningen här

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo