2015-11-16

Hero Image

Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av Europarådet att hålla en utbildning för dess jämställdhetsrapportörer. Dessa har en nyckelroll i arbetet med att jämställdhetsintegrera Europarådets hela verksamhet.

Den här veckan är medarbetare vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Strasbourg för att hålla en utbildning i jämställdhetsintegrering för Europarådet. Insatsen riktar sig till det fyrtiotal jämställdhetsrapportörer (Gender Equality Rapporteurs, GER) som organisationens olika kommittéer och kommissioner är skyldiga att utse bland sina medlemmar.

Ansvarar för utbildningen gör Lillemor Dahlgren vid Nationella sekretariatet för genusforskning, verksamhetsledare för Jämställ.nu och uppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

– Rapportörerna har en mycket viktig roll i Europarådets jämställdhetsarbete. I sina respektive kommittéer och kommissioner ska de se till att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla processer. Det handlar om att identifiera prioriteringar, bereda förslag, implementera och följa upp. På sikt är det något som varje kommitté eller kommission som helhet måste arbeta med, säger Lillemor Dahlgren.

För att underlätta arbetet ska rapportörerna ha löpande kontakt med varandra och med Europarådets jämställdhetskommitté (Gender Equality Commission, GEC). Systemet med jämställdhetsrapportörer inrättades, tillsammans med kommittén och de nationella kontaktpunkter som finns i medlemsländerna, när Europarådet 2012 lanserade ett nytt program för jämställdhet. Hösten 2013 hölls den första utbildningen i jämställdhetsintegrering.

– Utbildningsinsatsen är ett sätt att se till att alla rapportörer utgår från en gemensam förståelse av vad jämställdhetsintegrering är och vad strategin innebär på Europarådet. Den ger dem verktyg för att kunna höja kunskapsnivån i sina respektive kommittéer och kommissioner, säger Lillemor Dahlgren, som håller i utbildningen tillsammans med Mikael Almén, ansvarig för processtöd och utbildning vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Sedan hösten 2014 är Lillemor Dahlgren Sveriges representant i Europarådets jämställdhetskommitté. Nationella sekretariatet för genusforskning fick uppdraget att utbilda jämställdhetsrapportörerna tack vare erfarenheterna från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo