2014-09-03

Hero Image

Så når vi fram – partiernas väg till jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, men hur ska det uppnås? Jämställ.nu har skickat ut en enkät till samtliga riksdagspartier för att få deras syn på jämställdhet, de jämställdhetspolitiska målen och vägen dit. Och även om det i mångt och mycket råder konsensus kring målen så vill partierna ta olika vägar dit.

Det sägs ibland att det råder en partipolitisk enighet gällande jämställdhet, med hänvisning till de jämställdhetspolitiska mål som har stöd över partigränserna. Även om det stämmer att det sällan tvistas om målen i sig så finns det mer tydliga partipolitiska uppfattningar om hur de ska uppnås och vad som behöver göras.

– Det kan upplevas som att det finns en spretighet i politiska förslag på åtgärder som ibland går emot varandra. Ett exempel är vårdnadsbidraget som av ett visst parti kan ses som en jämställdhetsåtgärd medan något eller några andra ser det som en åtgärd som motverkar jämställdhet. Detta kan skapa förvirring hos till exempel väljarna, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare på Jämställ.nu.

Uppfattas som alltför luddig

Under sommaren 2012 skickade Jämställ.nu ut ett antal frågor om jämställdhet och jämställdhetsintegrering till alla riksdagspartier. Syftet var att lyfta fram skillnader såväl som likheter mellan partierna i sakfrågan.

”Det är inte alla partier som fokuserar på jämställdhetsfrågan i valtider, då den inte alltid innefattar slagkraftiga budskap som slår hos den breda massan.”

Under våren 2014 fick samtliga riksdagspartier en inbjudan att uppdatera sina svar utifrån samma förfrågan. Vissa valde att hänvisa till sina tidigare svar. Ett parti har valt att inte svara alls.

– Det är inte alla partier som fokuserar på jämställdhetsfrågan i valtider, då den inte alltid innefattar slagkraftiga budskap som slår hos den breda massan. Jämställdhetspolitiken kan uppfattas som alltför luddig och säger sällan något om vad som faktiskt ska eller bör göras.  Med enkäten ville Jämställ.nu få fram vad de olika partierna gör och vill göra rent konkret för att uppnå förändring, säger Lillemor Dahlgren.

Sällan i fokus i valrörelser

Enkäten innehåller frågor om vad partierna anser vara grunden till ojämställdheten, hur jämställdhetsarbetet bör organiseras och om synen på jämställdhetsintegrering som strategi. Dessutom ställdes flera frågor med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska delmålen.

”I den här valrörelsen tenderar partierna att presentera en del mindre kontroversiella aspekter, såsom lika lön och rätt till heltid.”

– I den här valrörelsen tenderar partierna att presentera en del mindre kontroversiella aspekter, såsom lika lön och rätt till heltid. Men det finns även mer kontroversiella frågor som ifall det ska införas kvotering till bolagstyrelser eller av föräldraförsäkring.

Det långtgående förändringsarbete som krävs för att nå jämställdhet leder dock inte till slagkraftiga rubriker och hamnar därför sällan i fokus i valrörelser. Med enkäten ville Jämställ.nu gå djupare in i frågorna.

– En av enkätfrågorna rör orsaken och förklaringen till ojämställdheten. Hur vi definierar orsak och förklaring får nämligen stor bäring på hur vi sedan föreslår vad som måste göras för att nå jämställdhet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo