Hero Image

”Rektor måste hålla i det”

Jämställdhet ska enligt svensk skollag vara en del av undervisningen och pedagogiken i förskolor och skolor. Sedan några år tillbaka tar Växjö krafttag för att se till att det verkligen blir så.

Projektet i Växjö omfattar 2 400 medarbetare och utgår från de av riksdagen politiskt fattade målen om jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

– Ledningsgruppen och rektorerna fick läsa Eva-Karin Wedins bok Jämställdhetsarbete i förskola och skola. De diskuterade och kände igen sig i processbeskrivningarna. Jessica Karlsson, konsult i jämställdhetsintegrering i organisationer och företag, föreläste och alla kommunens 80 rektorer lyssnade, berättar Mia Granqvist verksamhetschef i Växjö kommun och drivande i kommunens jämställdhetsprojekt.

”Rektorerna har fått medel för att ge stöd och utrymme åt pedagogerna men pedagogerna har själva fått avgöra hur.”

En styrgrupp skapades med två representanter från högsta ledningen plus ekonomichefen och jämställdhetskonsulten.

– Vår modell handlar om att först ta tag i förvaltningen, sedan rektorerna och sedan pedagogerna. Alla måste känna att de ligger i linje och befinner sig på samma bana. Ingen får halka efter. Rektorerna har fått medel för att ge stöd och utrymme åt pedagogerna men pedagogerna har själva fått avgöra hur, fortsätter hon.

Rektorer och piloter

Lärdomen är att utan rektor som drivande blir det inget varaktigt av arbetet. Rektor måste hålla i arbetet.

– En svårighet har varit att få alla rektorer att gå i takt. Vi har haft möten en gång per termin med rektorer och pedagoger där varje skolområde har redovisat inför förvaltningsledningen: Var befinner man sig i arbetet med jämställdhetsintegrering? Hur tänker man arbeta vidare?

Mia Granqvist framhåller vikten av att förvaltningschefen och verksamhetschefen är synliga. Det är symboliskt värdefullt och ger legitimitet åt pedagogerna.

Verksamhetskoordinator Kristina Tannerfalk har varit aktiv pedagog på fältet under projekttiden.

– Vi har varit 38 pedagoger som fått utbildning liksom kontinuerligt stöd och uppgift att som ”piloter” påminna rektorn och påminna ute i arbetslaget. Vi är idésprutor, granskare och kritiker. Hur får vi rektor med oss? Hur får vi kollegorna med oss? berättar hon.

Först pedagogerna sedan barnen

– Det är vi tillsammans som gör jämställdheten, menar Tannerfalk. Närmare tre av fyra förskolebarn anser att det ska vara män som kör lastbil. Var finns de trumslagande flickorna och de dansande pojkarna? Hur tidigt börjar vi påverka gymnasievalet?

”Visst finns det motstånd kvar men det finns ingen pedagog idag i Växjö som inte är medveten om att vi jobbar med jämställdhet.”

– Först måste var och en äga kunskap och förmåga att förhålla sig jämställt innan de arbetar med barnen och ungdomarna. 150 jämställdhetspaket med litteratur och kortspelet ”Skolan – kunnig klurig kreativ” har gått ut till personalrummen och kommunen har haft en mässa med montrar i stadens konserthus, berättar Tannerfalk.

För närvarande arbetar Kulturskolan fram jämställdhetsfilmer som kan stimulera till diskussion. Varje skolstadium har fått använda den professionella verkstaden Archimedes och skapat en film till det närmast lägre stadiet. Under en vecka ska alla kommunens skolor få se filmerna och diskutera.

Idag kan personalen hålla i detta eftersom de är utbildade.

– Förra året hade vi fokus på föräldrar med en PowerPoint-presentation för föräldramöten. Visst finns det motstånd kvar men det finns ingen pedagog idag i Växjö som inte är medveten om att vi jobbar med jämställdhet. Pedagogerna vet nu att detta är skolans uppdrag enligt skollagen och att det inte är ett val att arbeta med eller inte.

Våga mäta

Mia Granquist poängterar vikten av att våga mäta för att se att arbetet ger resultat. Forskningsföretaget APel/FoU har kunnat visa på framgångsfaktorer och dilemman.

”Jämställdheten ska finnas med i kvalitetsredovisningen från rektorn liksom i personal- och föräldraenkäterna.”

– Det är bra om det finns en objektiv och opartisk röst som kan granska arbetet med nyckeltal för könsuppdelad statistik. Jämställdheten ska finnas med i kvalitetsredovisningen från rektorn liksom i personal- och föräldraenkäterna.

– Och vi har uppnått resultat redan! En mer jämställd besöksstatistik på fritidsgårdarna. Fler flickor som behöver särskilt stöd får det jämfört med tidigare när det var en övervikt för pojkar. Attitydförändring hos personalen; nu säger de att det finns ett behov av jämställdhetsarbete, berättar hon.

Modell även för mångfald

Växjö kommun växer med 1 000 invånare per år och 60-70 procent kommer från andra kulturer/länder. Idag finns ett politiskt beslut om en mångfaldsplan som går till 2014. Förhoppningsvis kan Växjös jämställdhetsmodell bli förebild för den nya mångfaldssatsningen.

– Jämställda miljöer skapar bättre förutsättningar och bättre resultat, säger Mia Granqvist. Idag har vi arbetat i tre och ett halvt år men hade gärna sett en längre projekttid på fem till sex år. Ett framgångskoncept vore om pilotpedagogerna fortsatte som tidigare, men med ett utvidgat fokus.

Lisa Gålmark
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo