Hero Image

Kriminalvården synar den manliga normen

Män är överrepresenterade i svenska fängelser och kvinnor riskerar att ses som undantag. Inom arbetet med jämställdhetsintegrering har Kriminalvården synat den manliga normen i sina behandlingsprogram.

Kriminalvården omfattas av JiM-programmet, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Målet med jämställdhetsintegreringen hos Kriminalvården är att säkerställa att kvinnor och män ges samma möjligheter och villkor när det gäller utbildningar, program och annan sysselsättning. De övergripande målen är att se till att återfallsförebyggande insatser är individanpassade, rusta klienterna för ett jämställt liv efter frigivning, säkerställa en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män samt att utveckla en jämställdhetsintegrerad myndighetsstyrning.

Måste anpassa behandlingen efter målgruppen

En av myndigheternas åtgärder mot ojämställdheten är att se över sina behandlingsprogram ur ett jämställdhetsperspektiv, då de sedan tidigare vet att de i första hand är utformade för män.

”Vi har anpassat övningar och exempel så att det blir lättare för kvinnor att känna igen sig och engagera sig.”

– I fängelserna är bara sju procent av klienterna kvinnor och därför blir manliga klienters behov ofta norm, säger Martin Gillå, chef på Enheten för beredning. Vi har anpassat övningar och exempel så att det blir lättare för kvinnor att känna igen sig och engagera sig. Vi måste alltid anpassa behandlingsmetodiken efter målgruppen. Det kan till exempel handla om att ha kvinnor som huvudpersoner i olika exempel. Vi har inte tagit fram ett särskilt program för kvinnor. Det är inte det detta handlar om. Kvinnliga klienter har lika spridda behov som manliga klienter. Vi ska inte ha ett behandlingsprogram för missbrukare, ett för personer som begår våldsbrott och ett för kvinnor.

Stereotypa bilder av kvinnor och män är en stor utmaning

Inom Kriminalvården kan miljön vara tuff och det har traditionellt funnits en relativt hård jargong.

– De stereotypa bilderna av maskulinitet och feminitet blir på ett tydligt sätt extremt polariserade bland våra klienter och det har varit en stor utmaning att bryta detta. Då vi har män och kvinnor åtskilda från varandra på våra anstalter finns det givetvis risker att stereotyperna bibehålls och det är viktigt att personalen kan gå in med ett normkritiskt förhållningssätt och försöka bryta dessa stereotypa bilder av manligt och kvinnligt, säger Martin Gillå. Vidare beskriver han dessa stereotyper som män med våldskapital och kvinnor som offer.

–Vi försöker nyansera de bilderna, för stereotyperna kan göra det svårare att lämna det kriminella livet.

Jämställ.nu
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo