2015-04-09

Hero Image

Ny strategi öppnar för företagande på lika villkor

Nu slutför Tillväxtverket sitt regeringsuppdrag att ta fram en strategi för jämställt företagande. Strategin visar vägen till hur statliga medel ska ge samma möjligheter till alla som vill starta, driva och utveckla företag inom alla branscher.

Idag fördelas statliga resurser i stor utsträckning till mansdominerade branscher inom industri och tillverkning. Till exempel så beviljades mäns företag 1,4 miljarder kronor i regionala företagsstöd medan kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under 2009-2011.

Ett tillgängligt och öppet företagsfrämjande som tar vara på alla människors företagsamhet och innovationskraft är en konkurrensfördel för Sverige. En mångfald av företag och företagare inom en bredd av branscher bidrar till förnyelse och hållbar tillväxt i näringsliv och regioner.

Åtta mål förändring

År 2011 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor. Den 12 mars i år lämnade myndigheten över en kortversion av strategin till regeringen. I samband med att den presenterades bildades Nätverket för företagande på lika villkor. I nätverket ingår bland annat Tillväxtverket, Vinnova, Jordbruksverket, Almi och regionala utvecklingsaktörer.

Den slutliga rapporten, Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015-2020, överlämnas till regeringen den 15 april. Strategin innehåller åtta mål för förändring:

  1. Regler för företagstöd utformas så att företag i alla branscher oavsett företagsform och företagsstorlek kan ta del av finansiering
  2. Företagsfrämjare sätter upp mål och styr med tydliga krav och aktiviteter så att resurserna fördelas på lika villkor
  3. Företagsfrämjare använder könsuppdelad statistik för att följa upp och förändra fördelningen av resurser till företagare
  4. Företagsfrämjare har en bredare kunskap om nya företagsformer, nya affärsmodeller och tjänstebaserade branscher
  5. Företagsfrämjare kommunicerar för att nå ut till företag på lika villkor
  6. Företagsfrämjare lyfter fram förebilder och motverkar stereotyper
  7. Företagsfrämjare baserar sitt arbete på kunskap om jämställdhet och mångfald
  8. Beslutsfattare inom politik, förvaltning och i organisationer samverkar och fortsätter att driva på företagsfrämjandet på lika villkor

Ny stödförordning i linje med strategin

Sedan strategin presenterades har regeringen fattat beslut om nya stödförordningar i linje med den nya strategin. Syftet med ändringen är att i större utsträckning nå kvinnor och personer med utländsk bakgrund, men också att nå fler företag i nyare branscher som kulturella och kreativa näringar och inom hälso- och sjukvården.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo