2013-10-28

Hero Image

Nordiska jämställdhetsministrar: Deltidsjobb fortfarande en kvinnofälla

De nordiska länderna ska jobba ytterligare för att jämna ut de strukturella skillnader som gömmer sig bakom kvinnors och mäns deltidsarbete. Det säger de nordiska jämställdhetsministrarna, som nu finansierar ny forskning om de bakomliggande orsakerna till skillnaderna.

De nordiska jämställdhetsministrarna möttes i Stockholm på fredagen för att bland annat diskutera den nya forskningsrapporten Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries, som publicerades tidigare i veckan.

– Vi ser fortfarande bevis på att bruttonationalprodukten påverkas negativt när kvinnor inte arbetar i samma utsträckning – och på samma villkor – som män. Deltidsarbetet innebär också en lägre avkastning på investeringar i högre utbildning, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm, ordförande i Nordiska ministerrådet för jämställdhet 2013. Jämställdhet på arbetsmarknaden är ett av de prioriterade teman som Nordiska ministerrådet för jämställdhet arbetar med under Sveriges ordförandeskap 2013. Ministrarna beslutade på fredagen att finansiera en andra fas av forskningsprojektet Deltid, kön och ekonomisk fördelning, som ska undersöka de bakomliggande orsakerna till varför det är vanligare med deltidsarbete bland kvinnor än bland män. De nordiska länderna har en hög förekomst av deltidsarbete, och det är huvudsakligen kvinnor som arbetar deltid. Undantaget är Finland, där relativt få kvinnor arbetar deltid och oftare deltidsarbetar ofrivilligt. Alternativet med deltid används i huvudsak av föräldrar som vill kunna kombinera arbets- och familjeliv. Möjligheten till deltid har därför bidragit till en hög sysselsättning bland kvinnor i Norden och den flexibilitet som deltid ger upplevs som en fördel för kvinnan, familjen och arbetsgivaren. – Ett problem är att en del av deltidsarbetet är ofrivilligt, och ibland sträcker sig över längre tidsperioder. När kvinnor i flera av de nordiska länderna i allt högre grad arbetar deltid ökar också den skeva fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män i samhället, säger Maria Arnholm. De nordiska jämställdhetsministrarna diskuterade under mötet också sitt deltagande vid Nordiskt Forum 2014 i Malmö och de inspel till ministerrådets kommande samarbetsprogram på jämställdhetsområdet som under hösten samlats in vid en samnordisk konferens i Danmark.

Kontakter

Linn Mårtens Telefon +45 29 69 29 26 E-post linm@norden.org
Heidi Orava Telefon +45 21 71 71 48 E-post heor@norden.org
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo