2014-03-13

Mer jämställdhet ger mer tillväxt

I förra veckan presenterades den regionala jämställdhetsstrategin för Stockholms län. Strategin pekar ut vad regionen behöver göra för att motverka skillnaderna i livsvillkor för kvinnor och män. – Det går åt rätt håll… men alldeles för långsamt, säger Gunilla Sterner, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Stockholms län ska vara en attraktiv tillväxtregion med jämställda livsvillkor för kvinnor och män.

– I vårt arbete med att skapa förutsättningar för en växande region behöver vi ta tillvara allas utvecklingskraft. Därför fokuserar vi särskilt på jämställdhetsaspekterna av Stockholmsregionens utmaningar när det gäller infrastruktur, bostäder, klimat, energi, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och innovationskraft, säger Mats Hedenström, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen.

Som ett led i arbetet med att belysa skillnaderna i livsvillkor för kvinnor och män har Länsstyrelsen av regeringen fått i uppdrag att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering. Den presenterades i dag vid ett rådslag för jämställd tillväxt, där bland andra jämställdhetsminister Maria Arnholm talade.

Strategin är uppbyggd kring de fyra övergripande målen för den nationella jämställdhetspolitiken:

 • Jämn fördelning av makt och inflytande.
 • Ekonomisk jämställdhet.
 • Jämn fördelning av obetalda hem- och omsorgsarbeten.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Dessutom har ett femte regionalt mål lagts till:

 • Jämställd offentlig service.

Under rådslaget presenterades också en ny kartläggning av jämställdhetssituationen i Stockholms län, samt analys av behov och insatser för att nå jämställdhetsmålen.

– Inom vissa områden går det sakta framåt, till exempel mot ett jämnare uttag av föräldrapenning, fler kvinnor som företagare och en mindre segregerad arbetsmarknad. Men på alldeles för många områden händer ingenting, till exempel löner, pensioner och kvinnor i börsbolagens styrelser, säger Gunilla Sterner.

Bland de åtgärder som pekas ut som extra viktiga finns till exempel:

 • Få ett jämt deltagande i beslutsprocesser i näringsliv, utbildning och samhällsplanering.
 • Satsa på insatser för att öka sysselsättningen bland invandrade kvinnor.
 • Öka kunskapen om hur bostadsförsörjning samspelar med frågor om ekonomisk jämställdhet, och lägger grunden för makt över boendet.
 • Sprida användningen av ”gender budgeting” i offentlig verksamhet.
 • Ta upp målet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet i offentliga verksamheter.
 • Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, och samordna insatserna.

Under konferensen presenterades rapporten Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare, som är en kartläggning av arbetsmarknads- och entreprenörsinsatser för utrikes födda kvinnor.

– En viktig del av strategin är att höja sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor. Därför känns det väldigt bra att kunna presentera rapporten som pekar på behovet av att tillgängliggöra sådana insatser, säger Elsmari Fjällström som ansvarat för arbetet med rapporten på Länsstyrelsen.

I samband med rådslaget presenterades också en ny metod att bedöma jämställdheten i nya transportplaner. Metoden bygger på det faktum att det finns skillnader i hur män och kvinnor reser som får konsekvenser i samhället.

– Metoden är ett verktyg för att på ett enkelt sätt lyfta fram jämställdhetsperspektivet i planeringen av ny infrastruktur, säger Emma Ström på Länsstyrelsens avdelning för samhällsplanering.

Vid rådslaget deltog politiker och andra som arbetar på strategisk nivå inom kommuner, landsting, myndigheter, i ideella sektorn och samverkande organisationer.

Rådslaget arrangerades av Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting, vilka också varit med i arbetet med att ta fram strategin.

Jämställdhetsintegrering – strategi för Stockholms län 2014 2018 (pdf)

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo