2014-10-07

Hero Image

Medelinkomsttagare mest föräldralediga

En aktuell rapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet visar att föräldrar är mer lediga med sina barn än vad föräldrapenninguttaget speglar. Dessutom är mödrar hemma betydligt mer än fäder, vilket har betydelse för kvinnors ekonomi under lång tid.

– Kvinnor tar ut väsentligt mer föräldraledighet än vad män gör. Slutsatsen är att inkomsten har betydelse för uttaget av föräldraledighet. Det finns även en tydlig skillnad mellan hushåll med olika ekonomiska förutsättningar, sa sociologen Katarina Boye, redaktör för antologin Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser när den släpptes i slutet av september.

Stora könsskillnader i uttag av ledighet

Mammor är i genomsnitt hemma drygt 13 månader under barnets första två år, men de tar inte ut föräldrapenning för mer än cirka nio av dessa månader. Papporna tar ledigt betydligt kortare tid under barnets första två år, i snitt cirka 3,5 månader, och de tar ut föräldrapenning för 67 dagar under de två åren. Att föräldrar kan vara lediga mer än de dagar som ersätts beror på den stora flexibiliteten i dagens föräldraförsäkring. Lagen ger även rätt att ta ut betydligt mer föräldraledighet än vad föräldraförsäkringen lämnar ekonomisk ersättning för.

Förutom att mödrar tar ut fler föräldrapenningdagar varierar uttaget av föräldrapenning under barnets två första år med föräldrarnas inkomst och arbetssituation. Mödrar med en stabil position på arbetsmarknaden tar längre föräldraledighet och fler föräldrapenningdagar. Allra längst föräldraledighet har medelinkomsttagarna medan de med lägst respektive högst inkomst har kortare ledighet med sina barn än medelinkomsttagarna.

Låginkomsttagare hemma kortare tid

Låginkomsttagare tar ofta ut föräldraledighet mer koncentrerat i tid än vad mer välbärgade föräldrar gör. Det visar sig även att de sk garantidagarna med en ersättning på 180 kronor per dag inte utnyttjas av låginkomsttagare i samma utsträckning som andra. Ekonomiska begränsningar och föräldrarnas arbetssituation leder på så vis till att vissa barn får en kortare ledighet med sina föräldrar än andra.

Uppgifterna bygger på statistik och skattningar och presenteras i antologins kapitel Kvinnors och mäns föräldraledighet av Ann-Zofie Duvander och Ida Viklund, forskare i sociologi och demografi vid Stockholms universitet. Det här är ett nytt sätt att undersöka föräldraledighet och föräldrapenninguttag. Tidigare undersökningar har visat föräldrapenninguttag och inte den sammanlagda föräldraledigheten.

Uttaget är oförutsägbart

Frågan om föräldraledighet och jämställdhet väckte diskussion under en paneldebatt som anordnades i samband med att rapporten släpptes den 25 september. I panelen fanns representanter för arbetsmarknadens parter och politiken. Panelen resonerade bland annat om att uttaget av föräldraledighet är oförutsägbart, vilket försvårar för arbetsgivare när de försöker planera verksamheten. Å andra sidan kan inte alla anställda utnyttja alla dagar de har rätt till enligt nuvarande lagstiftning.

Ingela Gardner, förhandlingsansvarig hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sa att arbetsgivarna försöker lyssna på medarbetarna och att hushållens val att ta ut föräldrapenning bygger på vad föräldrarna själva ser som bästa lösningen.

Garantidagarna en klassmarkör

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson satte det ojämna uttaget av föräldraledighet i ett klassperspektiv och ställde ett nytt krav på ett område som annars mest fokuserat på om föräldraförsäkringen bör individualiseras eller ej.

– Bort med garantidagarna, sa Karl-Petter Thorwaldsson och hävdade att få LO-medlemmar kan vara lediga med 180 kronor om dagen i ersättning. På så sätt blir möjligheten att utnyttja garantidagarna en tydlig klassmarkör.

JA-delegationen, som står bakom antologin, anser att det är viktigt för lagstiftare att få kunskap om hur det nuvarande systemet används eftersom det ger insikter i hur familjers ekonomi ser ut under småbarnsåren. Kunskapen som antologin ger har på så sätt även bäring på målet att öka jämställdheten i samhället.

Foto: Anna Norrby. Medverkar på bilden gör: Ingela Gardner, förhandlingsansvarig SKL; Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande; Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna; och Margareta Winberg före detta jämställdhetsminister.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo