Den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter är den första och grundläggande universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Deklarationen antogs av FN:s generalförsamling år 1948 i Paris.

Den allmänna förklaringen gäller alla människor utan undantag. Det innebär att ingen människa får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina mänskliga rättigheter. Det är en av hörnstenarna i arbetet för mänskliga rättigheter och en grundläggande princip i alla demokratiska rättsstater.

Den allmänna förklaringens artiklar gäller lika för alla människor oavsett könsidentitet. Principen om att inte diskrimineras på grund av kön slås fast i artikel 2 genom formuleringen:

”Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

Bland de fri- och rättigheter som uttalas i förklaringen återfinns rätt till lika lön för lika arbete, rätt till utbildning, rätt till hälsa och rätt till att delta i och påverka utformningen av samhället.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo