Deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor

FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling 1993. Deklaration omfattar såväl fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld liksom både våld i samhället och i hemmet.

Den definition av våld mot kvinnor som det internationella samfundet enats om i deklarationen är den kanske mest accepterade idag.

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.”

Deklarationen anger tre kategorier av våld mot kvinnor; det som begås av staten (t.ex. sådant våld som begås mot kvinnor i förvar och som ett led i krigföring), våld som begås i samhället (d.v.s. allt från våldtäkt och människohandel till ofredande på arbetsplatsen) och våld inom familjen och i hemmet (vilket inkluderar incest och selektiva aborter).

Enligt deklarationen finns rötterna till våld mot kvinnor i det historiskt sett ojämlika förhållandet mellan kvinnor och män. Vidare förklaras att våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismerna genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män.

FN:s medlemsstater uppmanas därför att lagstifta för att förhinda våldet, arbeta förebyggande och  förbättra situationen för de våldsutsatta kvinnorna.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo