Brottsbalken

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten, det vill säga brott och dess påföljder.

1998 fick Sverige en ny bestämmelse i brottsbalken om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det innebär att upprepade handlingar som i sig är straffbara tillsammans kan utgöra ett grovt brott. Gärningarna ses då som ett led i en upprepad kränkning av en persons integritet och självkänsla.

Handlingar som avses är till exempel misshandel, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande, överträdelse av kontaktförbud och skadegörelse. Om brotten begås av en man mot en kvinna som han bor eller har bott tillsammans med är brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. Om brotten begås mot en annan närstående är brottsrubriceringen grov fridskränkning.

Sexualbrott

I brottsbalken finns också ett kapitel om sexualbrott, som ändrats flera gånger genom åren. En stor ändring skedde 2005 när det inte längre krävdes hot eller våld för att en handling skulle anses utgöra våldtäkt, utan det kunde räcka att offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av exempelvis sömn, berusning eller sjukdom. Begreppet vidgades sedan till att offret skulle befinna sig i en särskilt utsatt situation.

2018 infördes den ändring i brottsbalkens våldtäktsparagraf som brukar kallas ”samtyckeslagen”. Ändringen innebär att utgångspunkten för om en handling ska bedömas som våldtäkt är om det funnits samtycke eller inte. Det infördes också ett nytt brott, oaktsam våldtäkt, som innebär att det ställs höga krav på att gärningspersonen försäkrat sig om att offret samtyckt och att offret inte befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

I brottsbalken finns flera brott som kan bli aktuella när en person utsätter en annan person för sexuella trakasserier. Exempel på detta kan vara ofredande, sexuellt ofredande eller förtal.

Om ett brott som finns i brottsbalken begås med hedersmotiv anses det vara en försvårande omständighet som gör att påföljden kan bli strängare.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo