2013-12-13

Hero Image

Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper

Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper växer. Störst är skillnaderna i läsförståelse, där Sverige ligger riktigt dåligt till internationellt. Mia Heikkilä, forskare i genus och pedagogik, tycker att könsskillnaderna borde analyseras djupare.

Debatten om elevernas sjunkande resultat har varit het sedan PISA-undersökningen presenterades i början på december. Studien visar att 15-åringarnas kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet. Mia Heikkilä tycker att det pratats för lite om de ökande skillnaderna mellan flickor och pojkar, som framgår av undersökningen. – Sverige är bland de länder som har störst könskillnader när det gäller resultat i läsförståelse. Flickorna har 51 poäng mer än pojkarna. Vi hamnar signifikant under snittet och gapet har vuxit mycket.

Könsskillnaderna ökar

Enligt Mia Heikkilä har könsskillnaderna har ökat i alla ämnen. Men de är fortfarande ganska små när det gäller matte och naturvetenskap. PISA-undersökningen grundas inte på betyg eller nationella prov. Snarare är den inriktad på kunskaper som antas behövas i ett vardagligt liv. – Skillnaderna mellan flickor och pojkar i matte och naturvetenskap är mindre i PISA än de är i betygsskillnader. Kanske beror det på att pojkarna är bättre på att sätta skolkunskaper i dessa ämnen i ett större sammanhang, resonerar Mia Heikkilä. Flickorna presterar bättre än pojkarna även i andra OECD-länder. Danmark är det enda landet i Norden där pojkarna har bättre resultat i matematik.

Saknar analys från Skolverket

Mia Heikkilä menar att det finns mycket könsuppdelad statistik i PISA-undersökningen, som Skolverket borde analyserat djupare. – I deras slutkapitel skrivs ingenting om könsskillnader. Jag saknar en analys kring varför Skolverket tycker att det ser ut som det gör. Problemet med könskillnader i skolresultat är komplext. För att göra något åt det behövs inte bara en insats utan flera på olika nivåer. Mia Heikkilä efterlyser ett pågående samtal om kön på skolorna. – Det handlar om att man i skolan måste börja se kön som en variabel. Idag tenderar man att tro att flickor och pojkar bemöts likadant. Det stämmer inte, säger hon.

Skolor behöver vara självkritiska

Mia Heikkilä vill gärna se mer självkritik, att man på skolorna börjar fundera kring om man lyft upp den duktiga flickan som norm i klassrummet. – Och om det är så, vad får det för konsekvenser? Som lärare är det viktigt att ha en didaktisk medvetenhet som utgår ifrån kön, menar Mia Heikkilä. Det handlar om att fråga sig själv varför man lagt upp undervisningen på ett visst sätt, passar min uppgift både pojkar och flickor? Varför gör jag som jag gör i klassrummet? Varför har jag valt vissa läromedel? – Sådana här reflektioner kan varje lärare göra kontinuerligt. Det behöver inte vara så svårt. Man behöver inte veta var man ska börja, snarare handlar det om att prova och våga göra fel.

Gnesta har lyckats

Men det är även viktigt att skolledningen tar tag i frågan och jobbar med mål på området, menar Mia Heikkilä. På vissa orter, som Frejaskolan i Gnesta, har man lyckats förbättra pojkarnas resultat genom normkritiskt arbete. – Det handlar om att börja problematisera pojkars kön. Vad betyder det att vara pojke? Hur ser relationen ut mellan pojkar och skolarbete? Här kan man gärna ta in pojkarna själva i diskussionen och göra dem delaktiga. Enligt Mia Heikkilä är det viktigt att komma ihåg att undervisningens kvalitet får direkta konsekvenser för könsskillnader i resultaten. Att pojkar lyckas sämre i skolan blir även kostsamt för samhället i det långa loppet. Hon tycker därför att det är tid att ta ett större grepp på frågan. – I PISA-undersökningen framgår att en större andel pojkar än flickor känner samhörighet med skolan. Den visar att flickor i större utsträckning ger upp när de ställs inför ett svårlöst problem. Ändå har flickorna bättre resultat. Det är komplexa bilder, som skulle behöva analyseras mera.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo