2016-01-14

Hero Image

Jämställdhetsuppdrag till landets lärosäten

Nu ger regeringen alla högskolor och universitet uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet, får i uppdrag att vara stödfunktion i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

”Det är av stor vikt att alla delar av universitet och högskolors verksamhet omfattas av ett aktivt jämställdhetsarbete”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel i tidningen Metro.

Tjugo miljoner till stöd

För att stödja lärosätena i detta arbete avsätter regeringen fem miljoner kronor årligen i fyra år. Dessa pengar ges till Göteborgs universitet där Nationella sekretariatet för genusforskning finns, för att fungera som stöd för universitet och högskolor i deras jämställdhetsarbete.

I regleringsbrevet står att universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.

Planen ska visa på utvecklingsbehov, mål och aktiviteter, samt beskriva hur jämställdhetsintegrering ska bli en del i lärosätets ordinarie verksamhet. Den ska vara upprättad senast 15 maj 2017 och resultaten ska redovisas i årsredovisningarna för 2017-2019.

Erfarenheter från JiM

Angående Nationella sekretariatet för genusforskning gäller uppdraget att, i likhet med uppdraget att fungera som stödfunktion för myndigheter som deltar i satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016-2019. I uppdraget ingår att

  • erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering,
  • samordna kompetenshöjande insatser,
  • anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan de lärosäten som avses ovan men också med andra myndigheter, och
  • sprida lärande exempel inom exempelvis god metodutveckling.

Stödet ska vara verksamhetsanpassat och utformas i dialog med de ovan nämnda lärosätena samt med andra för sektorn relevanta aktörer. Stödet ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från JiM-satsningen, inte minst i fråga om myndigheter med koppling till högskolan som ingår där.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo