2015-07-06

Göteborgs universitet tar täten

Sedan många år är kvinnor i majoritet bland studenter på universitet och högskolor. Samtidigt är de flesta professorer män. Göteborgs universitet vill därför som första universitet få ett särskilt regeringsuppdrag i linje med satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Det framgick vid ett samtal mellan forskningsministern och rektor Pam Fredman i Almedalen.

Universitets- och högskolesektorn ska kunna garantera likvärdiga villkor för kvinnor och män. Trots det är tre av fyra professorer män. Vad beror det på?

– Det handlar om akademins ojämställda karriärvägar. Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Framför allt är kvinnors villkor för forskning sämre än mäns. Män får större andel av både interna och externa forskningsmedel. Dessutom är sjuskrivningstal, fysisk och psykisk ohälsa liksom oavlönat administrativt arbete bördor som kvinnor bär i betydligt större utsträckning än män, sa Fredrik Bondestam, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning och en av paneldeltagarna vid seminariet i Almedalen.

”Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Framför allt är kvinnors villkor för forskning sämre än mäns.”

Jämställdhet en självklar del av verksamheten

Till skillnad från andra samhällssektorer har inte högskolesektorn varit föremål för några systematiska jämställdhetsinsatser. I stället har arbetet skett i projektform utan tydlig koppling till utveckling av styrsystem och kärnverksamhet. Dessutom har det inte vidtagits några kännbara åtgärder när universitet och högskolor inte arbetat med jämställdhet.

För att åstadkomma en förändring på djupet vill nu Göteborgs universitet som första svenska lärosäte få ett särskilt regeringsuppdrag, med inspiration från satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som redan i dag samordnas av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

– Högskolesektorns förutsättningar skiljer sig till viss del från andra statliga myndigheters, inte minst i frågor om autonomi och akademisk frihet. Erfarenheter från offentlig sektor kan inte omedelbart översättas till högskolesektorn. Vi behöver delvis nya förståelser av jämställdhetsintegrering och utveckla en stödstruktur som harmonierar med de särskilda villkor som gäller för forskning och utbildning. Därför är det jättespännande att Göteborgs universitet tar sig an utmaningen, sa Kerstin Alnebratt, föreståndare vid sekretariatet och moderator vid seminariet.

Strukurer förhindrar jämställt universitet

Genom att arbeta med jämställdhetsintegrering kommer Göteborgs universitet på ett genomgripande sätt kunna identifiera hinder och formulera konkreta mål och aktiviteter för att säkerställa att jämställdhet blir en självklar del av verksamheten.

– Genom detta vill vi komma till rätta med de strukturer som hittills hindrat oss från att bli ett jämställt universitet med lika karriärmöjligheter för alla. Förhoppningsvis vill Sveriges övriga lärosäten göra detsamma, sa Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

”Eftersom initiativet kommer från lärosätet har det särskilt goda förutsättningar att lyckas.”

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson välkomnade initiativet från Göteborgs universitet:

– Alla myndigheter ska arbeta med jämställdhetsintegrering, även högskolor och universitet. Eftersom initiativet kommer från lärosätet har det särskilt goda förutsättningar att lyckas.

När det gäller konkreta uppdrag till lärosätena ville inte ministern säga något på plats i Almedalen, men lovade att återkomma i höstens budgetsproposition.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo