2017-06-01

Hero Image

Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor

– För att minska risker och olyckor, särskilt i de utsatta mansdominerade yrkena, är det viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

Det säger Gunilla Olofsdotter, i Arbetsmiljöverkets pressmeddelande för kunskapssammanställningen ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet”.

Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige och Arbetsmiljöverket har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv. Några av slutsatserna i kunskapssammanställningen är att föreställningar om kön har betydelse för säkerhetsarbetet och arbetsrelaterade olyckor, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor, att arbetsplatser behöver arbeta med att förändra könskonstruktioner för att kunna minska risker och olyckor på mansdominerade arbetsplatser och att förändring av en arbetsplats säkerhetskultur kan leda till förändring av arbetsplatsens maskulinitetskultur.

Kunskapssammanställningen är författad av Åsa Ek, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola och Gunilla Olofsdotter, Institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet. Den utgör en del av uppdraget att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo