2012-11-23

Flickors bättre skolresultat ger effekter på arbetsmarknaden

Betygsgapet mellan flickor och pojkar i skolan består. Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkarna i alla ämnen i grundskolan och gymnasieskolans samtliga program. Resultatet av detta är en ökande kvinnlig dominans på högskoleutbildningarna och att kvinnor stärker sin ställning i yrken som kräver högre utbildning.

Det konstaterar Åsa Löfström, docent vid Umeå Universitet, i en rapport till regeringens Framtidskommission som presenteras på jämställdhetskonferensen 30trettio måndagen den 26 november.

Åsa Löfström konstaterar att det saknas belägg för att pojkars låga betyg skulle bero på diskriminering eller på att de flesta lärare i grundskolan skulle vara kvinnor. Däremot finns det vissa belägg för att omställningen från traditionell katederundervisning till mer självständiga inlärningsmetoder kan ha passat flickor bättre än pojkar. Flickor kan också ha anpassat sig bättre till de stora förändringar som skett i läroplaner och betygssystem under de senaste decennierna. Men forskningen på området är fortfarande begränsad.

Flickornas bättre skolresultat har lett till att deras andel på högskolan stadigt ökat. Nästan hälften av alla flickor som går ut gymnasiet börjar en högskoleutbildning inom tre år. Bland pojkarna är det bara drygt var tredje.

Kvinnornas större intresse för utbildning börjar ge tydliga resultat i jämställdheten på arbetsmarknaden. I de yrken som kräver minst tre års högskoleutbildning ökade antalet anställda med 200 000 personer mellan åren 2001 och 2010. 68 procent av dem var kvinnor. Kvinnors andel inom tidigare mansdominerade yrken har också ökat. I chefskategorin ökade också kvinnoandelen, från 31 till 42 procent, under samma period.

– Detta är betydelsefulla förändringar som kan få stora konsekvenser för jämställdheten på framtidens arbetsmarknad. Om kvinnors bättre prestationer i skolan och i den högre utbildningen också slår igenom i form av bland annat högre löner för kvinnor kan detta bli en nödvändig väckarklocka som kan bidra till att bryta den anti-pluggkultur som fått spridning bland många pojkar, konstaterar Åsa Löfström.

Rapporten finns för nedladdning på Framtidskommisionens hemsida.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo