Hero Image

Jämställdhet

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – och det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns personer som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen, liksom att det är viktigt att ha i åtanke att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig.

För att uppnå jämställdhet kan kvinnor och män behandlas lika, eller olika. Till exempel kan kvinnor och män ha lika lön för likvärdigt arbete eller så kan kvinnor och män behandlas med olika läkemedel och metoder inom sjukvården för att den ska vara jämställd.

Jämställdhetsarbetet kan ha olika fokus. Det kan handla om att kvantitativt uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män, eller om att vidta åtgärder för att förändra maktförhållanden mellan könen.

Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva efter jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, på utbildningar, på maktpositioner och på olika befattningsnivåer i samhällsinstitutioner och i olika organisationer. En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.

I det kvalitativa jämställdhetsarbetet står kvinnors och mäns villkor i fokus. Det handlar om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjlighet att påverka i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och inom andra samhällsområden. Det kvalitativa jämställdhetsarbetet tar sig an de strukturer som inte nödvändigtvis förändras i och med en jämn fördelning av kvinnor och män.

Men det går inte alltid att tydligt särskilja kvantitativt arbete från kvalitativt. Innan det kvantitativa jämställdhetsarbetet startar ska man ta ställning till vad som ska mätas och varför, ett arbete som ofta är kvalitativt. En kvantitativ mätning kan därtill följas upp av en kvalitativ analys. Det kan handla om att kvalitativt analysera de upptäckter som gjorts för att finna de bakomliggande orsakerna till ojämställdheten.

Att varken kvinnor eller män är enhetliga grupper kan uppmärksammas med hjälp av ett så kallat intersektionellt perspektiv. En intersektionell analys lyfter att exempelvis olika kvinnor har olika erfarenheter och förutsättningar, och därmed också behov av olika insatser. En intersektionell analys lyfter också att olika maktstrukturer kan samspela. Till exempel har en högutbildad vit man en helt annan maktposition än en lågutbildad man med mörk hud.

Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet bör därför vara alltid kön, men inte bara kön.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo