2014-10-28

Hero Image

Experter utsedda i utredning om jämställdhet

Kerstin Alnebratt, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, och Marie Trollvik, programchef på ESF, är två av elva nytillsatta experter i jämställdhetsutredningen. Utredningens uppgift är att följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet under de senaste tio åren.

I april 2014 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet, även kallad jämställdhetsutredningen.

Nu har jämställdhetsminister Åsa Regnér utsett en expertgrupp som ska ingå i utredningen.

– Det är ett jätteviktigt arbete som det kommer bli spännande att få ta del av. För mig är är frågan intressant också eftersom jag just nu deltar i ett forskningsprojekt där jag undersöker jämställdhetspolitikens organisering och relation till övergripande förvaltningspolitik, säger Kerstin Alnebratt.

Utvärdering av politikens effekter

Sedan den senaste jämställdhetsutredningen kom år 2005 har flera stora satsningar ägt rum inom jämställdhetsområdet. Insatserna har följts upp på olika sätt, men ingen samlad utvärdering av politikens effekter har gjorts under den senaste tioårsperioden.

Mot den bakgrunden har jämställdhetsutredningen fått i uppdrag att beskriva och analysera utvecklingen mot jämställdhet på nationell och regional nivå under de senaste tio åren. Utredningen ska analysera om jämställdhetspolitiken har genomförts och följts upp på ett effektivt sätt och lägga förslag på om hur genomförandet och uppföljningen kan effektiviseras. Den ska även se över de jämställdhetspolitiska målen och bedöma om det finns behov av att justera eller förtydliga dessa.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015. Övriga experter är Christina Hammarstedt, Annika Mansnérus, Lena Westin, Anne-Charlott Callerstig, Mattias Falk, Erik Ringertz, Per Lärkeryd, Ander Widholm och Per Wirtén.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo