2012-08-15

DO inleder bred granskning av arbetsgivare och grundskolor

DO inleder nu två granskningar av sammantaget 70 arbetsgivare och grundskolor för att se hur dessa lever upp till lagens krav på aktiva åtgärder.

Detta är de första större granskningar gällande aktiva åtgärder som myndigheten genomför sedan den bildades 2009. Under våren har en särskild granskningsenhet byggts upp, skriver DO i ett pressmeddelande (15/8). Den ena granskningen handlar om hur 35 arbetsgivare inom media, IT, finans- och försäkringsbranscherna arbetar för att uppnå jämställda löner. Lönegapet mellan kvinnor och män är fortfarande ett stort problem. Kvinnliga tjänstemän inom näringslivet tjänar i snitt 79,4 procent av männens löner. Tar man hänsyn till skillnader i exempelvis yrke, utbildning och tjänstgöringsgrad hamnar den oförklarade löneskillnaden på 9,2 procent. – Lönen ska inte påverkas av ovidkommande faktorer som exempelvis kön. Alla arbetsgivare måste arbeta aktivt för att lönerna ska bli jämställda, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. Anledningen till att DO valt att granska företag inom media, IT, finans- och försäkringsbranscherna är att det inom dessa branscher finns indikationer på bristande jämställdhet. Det visar bl.a. SCB:s lönestatistik från finans- och försäkringsbranschen och regeringens erfarenheter med jämställdhet inom IT-sektorn. – Många kvinnor har tidsbegränsade anställningar, arbetar deltid och blir mer sällan befordrade. Sämre anställningsvillkor gör det också svårare att få upp lönen. Dessutom har män fler löneförmåner än kvinnor, säger Agneta Broberg. Den andra granskningen riktar sig till 35 grundskolor över hela landet för att säkerställa att deras målinriktade arbete motsvarar diskrimineringslagens krav. DO kommer att granska skolornas likabehandlingsplaner, framför allt när det gäller arbetet med att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Trakasserier är det som anmäls mest till DO inom skolområdet. Forskning från Skolverket visar att ett systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. – Bara en av tio skolor eller förskolor har en likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav på kartläggning av behov och åtgärder kopplade till diskrimineringsgrunderna, enligt Agneta Broberg. Båda granskningarna kommer att pågå hela hösten.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo