2014-04-15

Hero Image

Allt fler män för jämställdhet – i princip

Mäns inställning till jämställdhet tycks bli alltmer positiv. Samtidigt är män mer negativa än kvinnor till konkreta politiska förslag, som könskvotering.
– När frågorna påverkar ens vardag så finns det ett motstånd, säger Thomas Johansson, professor och mansforskare vid Göteborgs universitet.

Mäns attityder till jämställdhet är komplex. Svenska undersökningar visar att en majoritet bland kvinnor och män är positiva till jämställdhet. Resultatet tyder på att inställningen blivit mer positivt under de senaste 20 åren. Men när frågorna blir mer konkreta ökar skillnaden mellan könen. Det framkommer i den statliga utredningen Män och jämställdhet.

– Det första jag tänker är att det finns en diffus uppfattning om vad jämställdhet är. Vissa tycker att män och kvinnor kan ha en traditionell rollfördelning i hemmet och ändå vara jämställda. Andra tycker att rollerna ska upplösas helt, säger Thomas Johansson, som medverkat i utredningen.

Han menar att det är först när jämställdheten leder till påtaglig förändring som den blir hotfull.

– Inför man exempelvis könskvotering och individualiserad föräldraförsäkring så förändras samhället. Kvinnorna kommer att ta mer plats på arbetsmarknaden och få fler höga positioner, medan männen är hemma med barnen.

Thomas Johansson tror att många män är främmande inför en sådan utveckling.
– Det kan helt enkelt handla om att ens ideal inte inbegriper att man är hemma lika mycket med barnen.

Unga arbetarmän mest negativa

En grupp som är särskilt negativa till jämställdhet är unga män med arbetarklassbakgrund. Enligt Thomas Johansson handlar det ofta om män som kommer från en tradition där man arbetat inom industrin.

– Idag finns inte jobben kvar där det behövs muskelkraft. De har ersatts med jobb som kvinnor lika gärna kan utföra. Det kan uppfattas som hotfullt.

Han menar att denna grupp även röstar på Sverigedemokraterna i högre grad än andra. Precis som kvinnors framflyttade positioner upplevs som provocerande är en vanlig uppfattning att ”invandrarna” kommer och tar jobben.

– Vi kan se en skillnad i synen på jämställdhet mellan män i glesbygd och storstad. Ofta är värderingarna på landsbygden mer traditionella.

Även bland äldre män, mellan 55-74 år, märks en skepsis mot jämställdhet. En undersökning visar att denna åldergrupp i högre utsträckning tycker att det är viktigt att män är manliga.

”– Jag tror att det är en generationsfråga. De som är födda i slutet på 50-talet är inte uppvuxna med diskussioner kring jämställdhetsreformer. Går man tillbaka ännu en generation är dessa frågor väldigt främmande.”

Enligt Thomas Johansson räcker det inte med attitydpåverkande insatser för att påverka mäns inställning till jämställdhet. Han tror snarare på kraftfulla åtgärder, ekonomiska incitament och reformer.

– Det är bara titta på kampanjerna kring pappaledighet på 70-talet. De förändrade ingenting. För att det ska hända något måste man kvotera föräldraförsäkringen.

Thomas Johansson menar att politiska reformer ofta förändrar opinionen på sikt.

– Först när lagarna ändras börjar människor omformulera sina roller och sitt beteende. Då är det mer effektivt att göra satsningar på attitydförändringar, säger han.

Ökade könsskillnader i väljarbeteende

I undersökningen ”män och jämställdhet” står att skillnaderna mellan hur män och kvinnor har röstat har ökat de senaste tio åren. År 2010 konstaterades att sambandet mellan val och kön var det starkaste som någonsin setts i svenska valundersökningar. Enligt Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har könsskillnaderna gått upp och ned över tid.

– Men just valet 2010 var det betydligt fler män än kvinnor som röstade på Moderaterna. Skillnaden låg på 8 procent.

Hon menar att frågor om välfärd och socialpolitik kommer högt upp på kvinnors agenda när de väljer parti. Där finns en koppling till jämställdhet.

– Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom det offentliga. De tar också fortfarande ett större ansvar i hemmet. Idag lever vi inte i ett jämställt samhälle och därför blir dessa frågor viktiga för kvinnor.

När det gäller mäns intresse för jämställdhetsfrågor så avspeglas det inte på samma sätt i politiken.

– Bland män är de viktigaste frågorna sysselsättning och ekonomi. Jag tror att det är förhållandena som man möter i vardagen som speglar vad man tycker är viktigast politiskt, säger Lena Wängnerud.

Artikeln publicerades ursprungligen på www.genus.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo