2014-01-28

Makt

Makt avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när A får B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B. Exempelvis genom våld, ekonomiska resurser samt symboliska belöningar och bestraffningar såsom beröm och klander.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo