2013-02-13

Webbkarta synliggör jämställdheten i västsvenska kommuner

Det regionala resurscentrat Winnet Västra Götaland saknade en samlad bild av jämställdheten i länets kommuner. I projektet ToJ, Tillgänglighet och Jämställdhet, har de därför samlat lokal statistik i en webbkarta över jämställdheten i åtta västsvenska kommuner.

Det regionala resurscentrat Winnet Västra Götaland saknade lokal statistik från den kommunala, ideella och privata sektorn, samlad på ett och samma ställe.

– Då det inte fanns jämförbara indikatorer riskerade man ”att jämföra äpplen med päron”. Vi efterfrågade därför könsuppdelad statistik på lokal nivå som mätte samma områden i var och en av kommunerna, berättar Janan Zapata, projektledare vid Winnet Västra Götaland.

För att tillgodose behovet av lokal statistik startades projektet ToJ – Tillgänglighet och Jämställdhet, med verksamhetsbidrag från Tillväxtverkets Resurscentraprogram. Projektet har som mål att med hjälp av statistiken synliggöra hur jämställdheten ser ut i Västra Götalands kommuner.

Statistiken finns idag presenterad i en digital karta på webbportalen jamstalldhetskartan.se. Kartan visar bland annat hur kommunerna uppfyller de jämställdhetspolitiska målen, hur de kommunala föreningsbidragen fördelas mellan kvinno- respektive mansdominerade föreningar och hur kommuninvånarnas resemönster ser ut.

Två interaktiva kartfunktioner är också under utveckling, Trygghetskartan och Resvanekartan. Kartorna syftar till att kartlägga kommuninvånarnas rörelsemönster och relation till det offentliga rummet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Med hjälp av jämställdhetskartan får medborgare möjlighet att granska sitt närområde utifrån ett jämställdhetsperspektiv, politiker hjälp med att fatta jämställda beslut och företagsledare fakta och inspiration som kan leda mot en mer jämställd rekrytering.

Hittills har åtta kommuner medverkat i projektet, men målet är att verktyget så småningom ska täcka hela Västra Götaland och även andra delar av Sverige. Det är redan många kommuner och regioner runt om i Sverige visat stort intresse för att vara med i kartan, däribland Stockholm och Skåne.

Du hittar jämställdhetskartan här.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo