Trappan

Ska ni starta ett systematiskt utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering? Då kan Trappan vara en bra modell att utgå ifrån. Trappan erbjuder en helhetsbild av arbetsgången, och de steg som är nödvändiga för att skapa hållbarhet.

 

  1. Grundläggande förståelse för genus och jämställdhetsproblematiken En grundläggande kunskap hos alla medarbetare behövs. Utbildningsinsatser för personal och ledning i genus och jämställdhet, kanske även kompletterat med webbutbildning. Verktyg och material: Webbutbildningen Jämställdhet och genus
  2. Undersökning av förutsättningarna för förändringsarbetet Här undersöker man nyttan och viljan för jämställdhetsintegrering inom verksamheten. Metoder: Den jämställda verksamheten
  3. Planering och organisering Det här trappsteget handlar om hur arbetet ska ledas och organiseras inom verksamheten. Här tas fram en mer övergripande strategi för arbetet, där checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet (MUMS) med fördel kan användas. Den hjälper er att svara på frågor kring Mål och styrning, Utbildning, Metoder och Stöd och samordning. Metoder: Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet – MUMS
  4. Inventering av verksamheten En inventering av verksamheten genomförs. Det handlar om att se närmare på vad för verksamheter, uppgifter, områden, som ni arbetar med, och hur dessa (var och en för sig) kan bidra till en ökad jämställdhet och/eller hur de relaterar till jämställdhet. Därefter görs en prioritering om var arbetet ska börja. Metoder: Granska verksamheten, Undersök verksamhetsprocesserna
  5. Kartläggning och analys Utgångspunkten i kartläggning och analys är målgruppen/målgrupperna för den verksamhet ni har valt att arbeta vidare med i trappsteg 4. Först och främst ser ni till könsfördelningen inom målgruppen och hur resurser fördelas och vilka könsmönster som framträder. Därefter görs en analys där ni ser på konsekvenserna av resursfördelning och könsmönster för kvinnor respektive män. Metoder:  JämKART, 4R, JämKAS BAS, JämKAS PLUS, Processkartläggning
  6. Formulering av mål och åtgärder Utifrån vad som framkommer i er kartläggning och analys formulerar ni här vad ni vill uppnå för förändring (målsättningar och indikatorer) och hur ni ska uppnå dessa (aktiviteter). Metoder och verktyg: SMARTA mål
  7. Genomförande av åtgärder Här genomförs de åtgärder som ni kom fram till i trappsteg 6.
  8. Uppföljning Här följer ni upp och utvärderar det arbete ni gjort. Har målen uppnåtts? Vad för lärdomar kan vi ta till oss av arbetet, positiva såväl som negativa? Hur sprider vi resultatet? Hur lever det vidare? Metoder: JämUR, JämKAS BAS, 4R, Processkartläggning
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo