SWOT

SWOT är ett verktyg som används för att identifiera risker i och med ett projekt eller arbete genom att identifiera Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Metoden är användbar inte minst för utveckling av verksamheten utifrån ett kund- och medborgarperspektiv. Den är också mycket användbar vid framtagande av verksamhetsidé, värderingar och vision för enheten, eller enbart ta tempen på verksamheten inför ett nytt verksamhetsår.

S står för Strengths (styrkor) och W står för Weaknesses (svagheter). Dessa båda rutor (se figur) bildar en bild av nuläget som olika gruppmedlemmar uppfattar det. En mer framtidsinriktad bild får man sedan genom att gå vidare med O och T, där O står för Opportunities (möjligheter) och T står för Threats (hot).

Gör så här:

  1. Skriv ner alla (styrkor) starka sidor och fördelar som finns i verksamheten/organisationen för att vi ska kunna öka jämställdheten och lyckas med jämställdhetsintegreringen.
  2. Fortsätt på samma sätt med att skriva ner alla (svagheter) fel, hinder, problem som finns i verksamheten/organisationen som kan motverka jämställdhetsambitionen och förhindra jämställdhetsintegreringen.
  3. När detta är gjort, se igenom nulägesbilden och diskutera igenom vad ni verkligen vill värna om för framtiden (Punkt 1 – Styrkor) och vilka problem som ni måste lösa på kort och lång sikt (Punkt 2 – Svagheter).
  4. Gå sedan vidare med att lista ner de hot ni ser inför framtiden i er omvärld som kan motverka jämställdhetsambitionen och förhindra jämställdhetsintegreringen. I detta arbete har ni stor nytta av att gå tillbaka till svagheterna och överdriva, förstora alla problem ni tagit upp under utgångspunkten, vad händer om detta inte blir löst? Tänk riktigt i sabotage, skada och hinder och plocka fram de gemensamt viktigaste hoten.
  5. Avsluta med att lista ner de möjligheter som finns i er omvärld för att ska kunna öka jämställdheten och lyckas med jämställdhetsintegreringen . Spåna, puffa på varandra att ta djärva steg och anteckna vilt möjligheter, idéer, hugskott kring vad som kan vara en oanad möjlighet och en utmaning för framtiden.
  6. Arbeta med punkt 4 och punkt 5 på samma sätt som ni gjorde under punkt 3. Avsluta med att ta fram en konkret handlingsplan på hur ni ska arbeta vidare. Rubrikerna i handlingsplanen kan med fördel vara ”Vem, gör vad, senast”.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo