Skrivhjälp för jämlik text

Det viktigt att utforma kommunikation på ett sätt som gör att människor känner sig välkomna, delaktiga och berörda. Här kommer ett antal handfasta tips på hur du får till en inkluderande och jämställd text.

Gör så här:

  1. Beskriv människor utan att förstärka normbilder. Hur ofta skrivs ”han” eller ”hon” i dokumentet? Används bara neutrala ord så som patienten, brukaren, kunden, klienten? Är det rimligt eller finns risk att vi därigenom tänker bort gruppen kvinnor eller män, unga eller gamla, personer från olika länder m.m.? Beskriver dokumentet det ”normala”, möjligtvis med hänvis­ningen att undantag behöver göras? Går det att omformulera och därigenom att undvika att grupper pekas ut som undantag?
  2. Förmedla budskap genom relevanta bilder. Vad föreställer bilderna i dokumentet? Uttrycker bilderna ste­reotypa föreställningar eller utmanar och bryter bilderna mot föreställningarna? Är bilderna relevanta i det sammanhang som de kopplas till? Hur ser representationen ut avseende kvinnor/män, gamla/unga etc.? Hur förhåller sig detta till dokumentets målgrupp?
  3. Använd statistik, tabeller och enkäter för att synliggöra ojämlikhet. Är all statistik som ligger till grund för texten könsuppdelad? Förklarar texten eventuella skillnader och föreslår åtgärder för att jämna ut skillnader? Finns behov att dela upp statistiken på fler sätt, exempelvis i åldersintervaller, utifrån tolkanvändning, bostadsort med mera? Använder ni enkäter och blanketter? Känner sig alla tilltalade? Kan alla hitta ”sin” kryssruta?
  4. Uppmana till delaktighet och inflytande. Hos vilka personer väcker till exempel en broschyr intresse? Är den tilltalande för kvinnor lika väl som män, personer i olika åldrar, med olika bakgrund och social ställning? Kan alla läsa och förstå informationen? Exempelvis per­soner som har svårt att se, personer med läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning, med annat modersmål än svenska? Om det finns personer som inte kan läsa och förstå texten – förutsätter vi att någon annan ska hjälpa dem istället för att anpassa texten och därmed uppmuntra till självständighet?
  5. Var försiktig med vissa formuleringar. Finns det formuleringar som utesluter människor, som kan uppfattas som kränkande, felaktiga eller missvisande utifrån de olika jämlikhetsaspekterna? Här kommer en lista över ord som du bör se upp med: Tänk på vilka ord och formuleringar du använder.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo