Samhällsstegen

Samhällsstegen öppnar upp för kunskapsinhämtning kring hur vi kategoriseras, hur det ger olika möjligheter till inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv, samt hur olika maktstrukturer samverkar.

Gör så här:

Be deltagarna brainstorma kring ordet makt. Lägg gärna till några viktiga poänger om de inte kommer upp, som att makt kan handla om vem som anses normal, vem som får vara med och fatta viktiga beslut i samhället, vem som har mest tillgång till olika byggnader och transportmedel, vem som ligger bra till när de söker jobb, vilka som ses som ”normala”, vilka som buntas ihop till grupper med särskilda egenskaper och vilka som nästan aldrig buntas ihop.

Placera ut bilderna slumpvis på ett stort bord eller på golvet. Låt deltagarna tillsammans placera bilderna i en hierarki där den som har mycket makt hamnar högst upp och den som har minst makt hamnar längst ner. Låt dem göra detta antingen under tystnad eller genom att prata och diskutera med varandra. Var tydlig med att övningen handlar om samhället som det ser ut idag, hur det ser ut generellt i Sverige, och inte hur man själv tycker att det borde vara.

När deltagarna är färdiga med att lägga ut bilderna (de behöver inte alla vara överens) kan du som processledare med fördel ge mer input om makt och laborera med bildernas platser. Det kan exempelvis hända att deltagarna placerar människor högt upp i hierarkin med hänvisning till att det trots allt finns kända framgångsrika människor med just den hudfärgen, könet, sexuella läggningen eller funktionsnedsättningen. Påminn om att det är normer och strukturer i samhället generellt vi pratar om, inte individer, undantag eller enstaka fall. Poängtera att normer är föränderliga och skiljer sig åt mellan olika sammanhang. Det är alltså inte statiskt vem som hamnar var i olika hierarkier.

Diskutera vilka egenskaper av dem man kan se på bilderna som avgör att någon hamnar högt upp i hierarkin/samhället. Fokusera på egenskaper och aspekter som ger fördelar och privilegier. Skriv gärna upp dessa och upprepa högt.

Diskutera

  • Vad har personerna som hamnar högt upp i hierarkin gemensamt?

Gå sedan vidare genom att titta på hur hierarkierna ser ut i andra sammanhang. Hur ser det ut om man istället befinner sig i Europaparlamentet? I en liten svensk by? I någon av Sveriges tre största städer? I Sveriges riksdag?

Diskutera

  • På vilket sätt liknar hierarkierna i de olika sammanhangen varandra? Vad skiljer dem åt?
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo