Rekrytering – metod Gävle

Gävle kommun har tagit fram riktlinjer för en rekryteringsprocess med fokus på likabehandling. Materialet kan vara ett stöd för ett mer strukturerat arbetssätt som minskar risken för diskriminering och hjälper er att rekrytera ”rätt”, genom kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring.

Rekryteringsprocessen innehåller följande steg:

 1. Proaktiv rekrytering Här ser ni över urvalsgruppen idag, hur den ser ut och varför, och lägger upp en långsiktig plan till hur ni kan bredda den.
 2. Vakans Om någon har lämnat sin tjänst måste ni först se till om tjänsten ska återbesättas eller inte innan ni går vidare till nästa steg.
 3. Rekryteringsgrupp Sätt samman en rekryteringsgrupp där ni särskilt har i åtanke själva sammansättningen av gruppen (utifrån sådant som till exempel kön och befattningar).
 4. Behovsanalys I det här steget gör ni en inventering av både nuvarande och kommande behov, där befattningsbeskrivningen måste ses över och eventuellt omformuleras.
 5. Kompetensanalys Här fastställer ni vilka kompetenser som behövs för att kunna utföra det arbete ni kom fram till i behovsanalysen.
 6. Kravprofil Ett viktigt steg i processen är när ni formulerar en kravprofil utifrån den kompetensanalys ni utfört. Här ser ni på vad som kan anses vara absoluta krav, minimikrav i förhållande till  vad som är önskvärt och meriterande.
 7. Intern eller extern rekrytering Med en färdig kravprofil måste ni se vidare på om dessa krav kan mötas av någon internt, genom intern rörlighet, etc. Först därefter blir det aktuellt med en extern rekrytering.
 8. Tidsplan och rekryteringskanaler I det här steget sätter ni upp en tidsplan utifrån när ni vill att tjänsten ska vara tillsatt, och ni ser också vidare på vilka rekryteringskanaler ni ska använda er av.
 9. Annons Här formulerar ni er annons, vilket görs utifrån kravprofilen men även inkluderar information om er arbetsplats. I det här steget finns det många språkliga aspekter att ha i åtanke, och lägga vikt vid hur ni formulerar och presenterar er.
 10. Mottagning ansökningar Här ser ni över hur mottagandet av ansökningar ser ut, och säkerställer att alla sökande för bekräftelse på att ansökan är mottagen. Dessutom ser ni till att alla sökanden får besked om fortsatt process när ansökningstiden gått ut.
 11. Urval 1 Här gör ni ett första urval bland sökanden genom att dela in dessa i tre grupper: 1. De som inte uppfyller kraven, 2. De som har relevant utbildning eller erfarenhet, och 3. De som har relevant utbildning och erfarenhet.
 12. Kalla till intervju Här kallar ni i första hand de ur urvalsgrupp 3 till intervju, alla om de ej är för många eller ett urval av dessa.
 13. Intervju Det finns många aspekter att ha i åtanke för att genomföra en anställningsintervju på bästa sätt möjligt. Se till vilka som ska vara med, vilka frågor som ni ska ha som utgångspunkt, etc. Mycket stödmaterial finns för att genomföra detta steg på ett bra sätt för alla inblandade.
 14. Urval 2 Utifrån den samlade bilden av ansökan och intervju görs här ett andra urval, där ni ser vem eller vilka ni vill gå vidare med. Här finns flertalet frågor ni kan ställa er i urvalsprocessen.
 15. Referenstagning I det här steget kontaktar ni referenser, där det är viktigt att informera om arbetets innehåll och efterfråga information om den sökande som är relaterat till just arbetsuppgifterna.
 16. Urval 3 och erbjudande av tjänst Här ser ni över den samlade bedömningen och rangordnar utifrån den, samt erbjuder tjänsten till den som anses bäst lämpad.
 17. Anställningsavtal Här utfärdar ni ett anställningsavtal.
 18. Tacka sökande I detta sista steg tackar ni övriga sökande till tjänsten. De som varit med längre i processen via telefon med beskrivning av hur det slutgiltiga urvalet gjorts. Övriga kan meddelas via brev eller e-post.

Alla ovanstående steg beskrivs närmare i materialet från Gävle kommun, med fler detaljerade checklistor och frågeställningar att ha i åtanke i varje del av processen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo