Processkartläggning

Metoden Processkartläggning kan användas för att kartlägga och få ett jämställdhetsperspektiv på sina processer i verksamheten, och går mer på djupet än metoden Undersök verksamhetsprocesserna.

Med process avses händelseförlopp eller arbetsmoment i en organisation. Processer består av flera delmoment, exempel på processer kan vara bedömning av ansökningar eller ärenden. Arbetet med att jämställdhetsintegrera är ett förändringsarbete och därför behöver man veta exakt vad man gör i processerna om det ska gå att förändra dem. Metoden består av fler delar: inventering, identifiering av fällor och könsmönster samt förslag till åtgärder för förbättringar och skapandet av en handlingsplan.

Gör så här:

  1. Bidra till jämställdhet Här ser ni vidare på hur processen kan bidra till ökad jämställdhet. Ta gärna stöd i de jämställdhetspolitiska målen.
  2. Identifiera risker I det här steget försöker ni belysa var i processen det finns risk att ojämställdhet skapas. Det kan vara sådant som något könsneutralt formulerat skapar könsblindhet, stereotypa uppfattningar om kön, normskapande utifrån ett kön, etc.
  3. Kartlägg och analysera könsmönster Här fokuserar ni på att lyfta fram könsmönster hos de som verksamheten är till för (medborgare, brukare, kunder, patienter). Se till både resursfördelning och representation, och glöm inte att väga in andra aspekter, så som etnicitet, ålder, funktionshinder, etc. som kan påverka för kvinnor respektive män.
  4. Reflektera över utförarens kön I det här steget reflekterar ni över er själva som ansvarar för processerna eller vissa delmoment i dessa, och hur utförarens kön eventuellt påverkar arbetet.
  5. Föreslå åtgärder Här ser ni tillbaka på steg 3 och 5 och ser om och vad som kan och bör förändras.
  6. Förändra processen I det här avslutande steget bestämmer ni vad som ska göras, av vem och när.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo