Observation

Observationer fungerar ofta som en paraplybeteckning på undersökningar som bygger på observationsstudier såväl som intervjustudier.

Generellt kan sägas att ni med hjälp av en observation kan fånga upp skillnaden mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. Metoden kan användas när det finns behov av en fördjupning inom ett område eller om det finns konflikter eller andra problem i verksamheten eller organisationen.

Observation innebär att forskaren är i det sammanhang som studeras, och följer och deltar de studerade människornas dagliga liv. Graden av deltagande kan dock skilja sig åt, från fullständigt deltagande till fullständig observatör. Vilken av rollerna forskaren intar beror på vad som avses studeras, men också på forskarens teoretiska utgångspunkter. Metoden kan vara etiskt svårhanterlig eftersom ingen involverad får komma till skada och de studerades identiteter ska kunna skyddas.

En observation lämpar sig särskilt väl när syftet är att studera strukturer och processer som kan vara svåra att klä i ord. Exempelvis när syftet är att studera socialt samspel, något som ofta är svårt att återge för inblandade parter. Observationer kan med fördel kombineras med intervjuer.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo