Normtriangeln

Normtriangeln visar på hur normer kan styra och begränsa, vem eller vilka som ses som norm och hur det påverkar vår möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. Metoden vill även synliggöra hur en minoritet kan vara norm och samtidigt vara majoritet på många avdelningar, arbetsplatser, styrelser, som chefer osv.

Gör så här:

Rita upp en triangel för gruppen. Berätta att hela triangeln symboliserar hela Sveriges befolkning, kvinnor som män. Triangeln kan även symbolisera ett län eller en kommuns befolkning. Visa sedan hur befolkningssammansättningen ser ut genom att göra indelningar genom streck i triangeln. Om hälften av befolkningen är män – dra ett streck över halva triangeln.

Reflektera med gruppen: Om män är norm i samhället, och generellt har bäst positioner, är frågan om alla män har bra positioner? Är alla män norm? Lyft diskrimineringsgrunderna etnisk bakgrund, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck och funktionsnedsättning. Poängtera att gruppen män har inbördes olika positioner och dessa inverkar på möjligheten att exempelvis få arbete.

Fråga gruppen: Vilka är inte norm inom gruppen män? Vilka har dålig position på exempelvis arbetsmarknaden och ses som särskilda grupper? För varje grupp som nämns drar du ett streck i triangeln. På så sätt krymper normfältet i triangeln successivt. Detta lilla område som skapas i toppen får symbolisera den grupp som bara är en liten del av vår befolkning, men som är norm och på detta sett innehar bäst position på toppen. Triangeln blir på detta sätt ett visuellt intryck av hur normer fungerar.

Normtriangeln kan även användas till att påvisa att gruppen kvinnor inte är en minoritetsgrupp utan en majoritetsgrupp. Detta kan tydliggöras med regional, nationell eller internationell statistik.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo