MUMS

MUMS är en checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet.

Utgångspunkten är att det första steget i arbetet med jämställdhetsintegrering är att skapa en handlingsplan. I denna ska utvecklingsarbete vara avgränsat med tydligt ansvar, uppdrag och rollfördelning. MUMS syftar till att lägga grunden för en sådan handlingsplan. MUMS Står för Mål och annan styrning, Utbildning, Metoder och arbetssätt och Stöd och samordning.

Gör så här:

 1. Mål och annan styrning
  I det här första steget ser ni på hur direktiven från ledningen ser ut, hur utvärdering och uppföljning sker, vad för resurser som avsätts samt hur er handlingsplan är förankrad och kommunicerad i verksamheten.
 2. Utbildning, exempelvis i metoder och teori
  Här undersöker ni om det finns en plan för vilken kompetens som krävs hos medarbetarna och hur verksamheten ser till att de får den utbildning som behövs, och hjälp att tillämpa den. I planen bör ingå långsiktighet och hållbarhet för denna kompetensförsörjning.
 3. Metoder och arbetssätt
  I det här steget ser ni till vilka metoder och arbetssätt ni ska använda, och även hur ni tar tillvara tidigare arbete och erfarenheter inom området.  Det kan exempelvis handla könsuppdelad statistik, kartläggningar, jämställdhetsanalyser, könskonsekvensanalyser av verksamheter, beslutsunderlag och förslag.
 4. Stöd och samordning
  Här bedömer ni hur arbetet inom verksamheten samordnas, och vad för stödresurser som finns. Dessutom ser ni till hur erfarenhetsutbytet organiseras.

Detta ligger sedan till grund för en översiktlig bild av vad som krävs av verksamheten för att organisera arbetet med jämställdhetsintegrering utifrån en bild av nuläget, en idé om fortsatt arbetet samt ett underlag för att planera ledning och organisering av arbetet med jämställdhetsintegrering.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo