Logical Framework Approach

Logical Framework Approach (LFA) är en målstyrd projektplaneringsmetod. Metoden började användas redan på 1960-talet och den förespråkas idag av internationella organisationer som EU, FN och Sida. LFA-metoden kan även användas av verksamheter som inte är projektorienterade.

LFA är ett instrument som kan användas i alla steg av processen dvs under såväl förberedelser, genomförande som vid utvärdering.

En grundtanke i LFA-metoden är att man inte börjar tala om vad man vill göra (aktiviteter), utan om vad man vill uppnå, vilken förändring målgruppen önskar ska ske (mål). Det är m a o slutresultatet/målet som är av betydelse, inte de resurser som sätts in, eller vad de används till.

Målen formuleras på tre nivåer:

  1. Övergripande mål eller utvecklingsmål, som är långsiktig förändring som projektet vill bidra till, men som kanske inte uppnås förrän flera år efter att projektet är genomfört.
  2. Projektmål som beskriver själva syftet med projektet och hur situationen ser ut när projektet är klart, förutsatt att det lyckats.
  3. Delmål eller resultat som beskriver vad projektet direkt levererar som ett resultat av de aktiviteter som genomförs.

LFA-metoden är särskilt användbar i projekt där en dialog är viktig för att uppnå målen. Den ramar in element i en förändringsprocess, såsom problem, mål, intressenter, plan för genomförande etc. och synliggör dem för samtliga deltagare och projektägare. LFA-metoden kan även användas för att beskriva och sammanfatta projekt och verksamheter.

Gör så här:

LFA-analysens nio steg

Kontextanalys: SWOT‐analys av projektet ur ett jämställdhetsperspektiv. Styrkor och svagheter (internt), möjligheter och hot (externt)? Välj ut en eller några processer som är viktiga för projektet.

Intressentanalys: Hur ser er målgrupp ut utifrån kön? Hur ser representationen kvinnor och män ut i projektets organisation (styr‐ och referensgrupp, projektledare)? Varför ser den ut som den gör? Speglar deltagarna i projektet målgruppen i stort? Är projektets samarbetsparter relevant för jämställdhetsfrågan eller finns det andra samarbetsparter som projektet kan knyta till sig? Könsuppdelad statistik bör användas när intressenter identifieras.

Problem och behovsanalys: Vilka problem och behov, som ni ska lösa och arbeta för, kan kvinnor och män i målgruppen tänkas ha? Är det samma eller olika problem och behov för kvinnor och män? Vem identifierar och formulerar problemen och behoven? Det är viktigt att få med målgruppen när problem‐ och behovsanalysen görs!

Målformulering: Är målformuleringarna kopplade till de problem och behov som identifierats för kvinnor respektive män och av kvinnor respektive män? Avgränsa!

Aktivitetsplan: Aktivitetsplan formuleras utifrån problem‐, behovs‐ och målanalysen. Behöver kvinnor och män samma typ av aktiviteter eller finns det behov för olika aktiviteter? Har både kvinnor och män möjlighet att delta i aktiviteterna? Tänk på tidpunkter för aktiviteter, andra åtagande, hem‐ och omsorgsarbete. Är alla aktiviteter analyserade utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Kan de påverka jämställdheten i positiv eller negativ riktning?

Resursplanering: Resurser i ett projekt kan vara tid, utrymme, rum/ lokaler, information/möten, utvecklingsinsatser etc. Resursfördelningen ska planeras men också följas upp och utvärderas. Kommer resurserna i projektet kvinnor eller män till större del? Varför? Är det relevant för att uppnå målen för projektet?

Indikatorer, mått på måluppfyllelse: Hur ska ni mäta att era mål som är kopplade till kvinnors och mäns problem och behov blivit uppfyllda? Könsuppdelad statistik på deltagare som har fått kompetensutveckling, kommit i sysselsättning, startat företag? Deltagarenkäter som visar om ni nått både kvinnor och män, att de upplever att de fått likvärdigt stöd?

Riskanalys: Vilka hinder finns för att uppnå målformuleringen för projektets deltagande kvinnor och män? Vilka bakomliggande normer finns på arbetsplatsen, i organisationen eller verksamheten som kan utgöra dessa hinder?

Analys av förutsättningar för måluppfyllelse: Vilka förutsättningar finns för att ni ska uppnå målen för deltagande kvinnor och män? Vilka är de sociala, ekonomiska och politiska förutsättningarna inom vilka projektet befinner sig? Hur ska ni tillgodose att jämställdhetsintegreringen genomförs? Hur ska ni integrera jämställdhet i projektets organisation?

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo