Könsuppdelad statistik

En förutsättning till att kunna arbeta med jämställdhet, sätta upp mål och genomföra förändringar, är tillgång till grundläggande fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten.

Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov.

All statistik som relaterar till individer måste dels vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön, dels spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället. Det är inte tillräckligt att samla in och dela upp statistiken efter kön utan den måste även leda vidare till analyser, mål och åtgärder för att vara meningsfull.

Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken. Det innebär att alla uppgifter presenteras for kvinnor respektive män och det gäller i alla kombinationer av variabler.

Det är viktigt att både uppmärksamma likheter och skillnader mellan könen.

Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad. I förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 §  framgår att:

“Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.”

Nedan beskrivs en förenklad bild av statistikprocessen som är framtagen av SCB. Observera att processen inte beskriver hur du gör en ny insamling av primärdata. Detta förutsätts redan vara gjort.

Gör så här:

  1. Problemformulering När du formulerar ett problem som du vill belysa med hjälp av statistik, ska du inte utgå från någon speciell undersökning eller källa. Beskriv det problem du vill belysa. Därefter ska du undersöka om det finns statistik som kan användas för ditt syfte.
  2. Beställning och produktion Är din beställning gjord så att den som ska ta fram underlag eller beställa det förstår att kön ska vara med i hela processen? Tänk på att det problem du ska belysa kanske kräver statistik från flera källor. Finns det en tabellplan, dvs. en beskrivning av alla de tabeller som är nödvändiga för att belysa det problem som du har formulerat? Finns alla nödvändiga variabler med? Finns kön som övergripande och genomgående indelningsgrund i produktionen?
  3. Analys och presentation Analysen och presentationen görs ibland samtidigt. Vanligtvis görs analysen utifrån de tabeller som har tagits fram. Detta steg är kanske det mest spännande momentet i processen. Ser du några skillnader eller likheter mellan kvinnor och män? Finns det något mönster som du kan fördjupa dig i? Du kanske måste beställa nya tabeller for att ditt problem ska bli tydligare belyst.
  4. Publicering Publicering  av resultaten är det sista steget. Om du lämnar materialet till någon annan för layout måste du försäkra dig om att  tabeller och diagram blir så som du beställer dem.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo