JämUR

JämUR är en förkortning av Jämställdhet Uppföljning av Resultat.

Metodens syfte är att följa upp resultatet av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv för att man därefter ska kunna ta ställning till vad som skulle kunna göra verksamheten mer jämställd.

Metoden kan rekommenderas som en uppföljning på till exempel JämKAS Bas. Ett förväntat resultat av att använda JämUR är att man får möjlighet att mäta verksamhetens effekter och mäta dess kostnader för kvinnor och för män samt att kunna producera förslag till förbättringar för att verksamheten ska bli mer jämställd.

Gör så här:

  1. Verksamhet I det här första steget lyfter ni fram vilka av era verksamheter som berör kvinnor och/eller män.
  2. Resultatet Här ser ni vidare på vad ni faktiskt har genomfört som berör kvinnor respektive män, och vad effekterna blev.
  3. Kostnader I det här steget kartlägger ni hur verksamhetens kostnader har fördelats på kvinnor respektive män.
  4. Slutsatser Här drar ni slutsatser utifrån vad som framkommit i de tre första stegen.
  5. Åtgärder I det här steget ser ni vidare på hur verksamheten kan bli mer jämställd, och lägger fram möjliga åtgärder och insatser.
  6. Förutsättningar för förbättring Här lyfter ni fram de förutsättningar som krävs för att verksamheten ska kunna förbättras ur jämställdhetssynpunkt. Det kan handla om allt från styrning till uppföljning.
  7. Återkoppling I det här steget ser ni på hur återkopplingen till verksamheten ser ut, bör se ut, både i innehåll och form.
  8. Återkoppling till andra Slutligen ser ni på hur budskapet och resultatet kan återkopplas till andra utanför den egna verksamheten. Ta stöd i frågan kring vad det är i omvärlden som behöver förändras för att ni bättre ska kunna uppnå målet kring en jämställd verksamhet.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo