Jämställt innovationsfrämjande

Detta verktyg är en mall som gör det lättare för innovationsfrämjare att analysera ur jämställdhetsperspektiv.

Vinnova arbetar aktivt med att främja de jämställdhetspolitiska målen. Att innovationsfrämjare utför jämställdhetsanalyser är en del i det arbetet.

I analysen säkerställs jämställdhetsperspektivet utifrån följande rubriker:

  • Organisering
  • Kommunikation
  • Urval och idéer
  • Affärs och Innovationsrådgivning
  • Bedömningsprocess
  • Utfall

Frågeställningarna under respektive rubrik ska ses som stöd i beskrivningen. Analysen bör vara max tre A4-sidor och resultera i en handlingsplan. På sid 3-5 i mallen (ladda ner den här till höger) ges bakgrund och syfte samt länkar till stödmaterial. Frågor kan med fördel breddas med ett intersektionellt perspektiv, t.ex. klass, etnisk tillhörighet eller funktionsperspektiv.

Vinnova är en av 60 myndigheter som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. Syftet med uppdraget är att Vinnovas verksamhet ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Dock är jämställdhet mer än ett uppdrag för Vinnova. Det är snarare en förutsättning för innovation och hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att tillvarata hela befolkningens resurser, kompetenser och kunskaper och även se till att de skattemedel som vi förvaltar i lika uträckning kommer både kvinnor och män tillgodo.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo