Jämställdhetspolitiska mål

Analysen ska hjälpa deltagarna att koppla verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen, samt börja reflektera över makt kopplat till kön och till den egna verksamheten. Metoden öppnar även upp för tankar om hur jämställdhetsintegrering i verksamheten kan komma att se ut – hur kvinnors och mäns olika tillgång till makt kan skapa olika behov och insatser i ett projekt.

Gör så här:

Presentera det övergripande jämställdhetspolitiska målet:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Låt gruppen resonera kring begreppet makt med hjälp av exempelvis följande frågor:

 • Vad behöver var och en för att ha makt att forma samhället och sitt liv?
 • När har en person mycket makt?

Bidra tillsammans med svar på frågan såsom, arbete, pengar, tid för engagemang, utbildning, någorlunda god hälsa, tillgång till språk och ”koder”, bli lyssnad på, låg utsatthet för våld. Du kan även behöva hjälpa gruppen att koppla makt till sådant som vem som ses som normal, kan ta sig in i byggnader och har namn som lättare leder till arbete.

Fokusera sedan de jämställdhetspolitiska delmålen:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
   Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

   a) Gör vår verksamhet skillnad för/påverkar den kvinnors och män möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare?

   b) Hur kan vår verksamhet påverka fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män?

  2. Ekonomisk jämställdhet
   Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

   a) Hur påverkar vår verksamhet kvinnors och mäns ekonomi? Utbildning, företagande, arbete?

   b) På vilket sätt påverkas projektet av olika villkor på arbetsmarknaden (ojämnt löneläge, hel- och deltidsarbete, fler män än kvinnor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder o.s.v.)?

  3. Jämställd utbildning
   Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

   a) Har kvinnor och män lika eller olika möjligheter för personlig utveckling inom vår verksamhet?

   b) Hur påverkar vår verksamhet könsbundna studieval?

  4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
   Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge omsorg på lika villkor.

   a) Är det möjligt att kombinera deltagande i vår verksamhet med ansvar för hem och barn?

   b) Hur påverkar vår verksamhet kvinnors respektive mäns möjlighet att ta ansvar för det obetalda hemarbetet?

   c) Hur påverkar vår verksamhet kvinnors respektive mäns möjlighet att ta ansvar för det obetalda omsorgsarbetet?

  5. Jämställd hälsa
   Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

   a) Hur påverkar vår verksamhet kvinnors respektive mäns fysiska och psykiska hälsa?

   b) Hur hanterar vår verksamhet sjukfrånvaro av olika slag, hanteras det olika för kvinnor eller män?

  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
   Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

   a) Hur påverkar vår verksamhet mäns våld mot kvinnor?

   b) Hur påverkar vår verksamhet kvinnors och mäns rätt till kroppslig integritet? Har exempelvis sådant som sexuella trakasserier varit aktuellt?

   c) Hur hanterar vi sexuella trakasserier?

   d) Kan rädsla för våld, eller utsatthet för våld, förhindra någons deltagande i vår verksamhet?

Avslutningsvis kan följande övergripande frågor ställas:

 • Har kvinnor och män lika möjlighet till påverkan och inflytande inom vår verksamhet?
 • Hur kan vår verksamhet bidra till positiv fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män – både internt i verksamheten samt externt i samhället?

Fördjupning: Ställ frågan (och rita upp en skala): Var på en maktskala över samhället och sina egna liv står era deltagare? Har de mycket eller lite makt? Be gruppen att resonera utifrån skalan. Befinner sig kvinnor och män bland verksamhetens deltagare på olika steg i den här maktskalan?

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo