Jämställdhetshjulet

Jämställdhetshjulet, eller PDSA-hjulet som det även kallas, är ett verktyg för förbättring och förändring. PDSA-hjulet används för att testa och introducera förändringar. Hjulet ger svar på frågan om en förändring är en förbättring.

I förkortningen PDSA står varje bokstav för ett moment i kvalitetsarbetet, Plan, Do, Study, Act (alltså planera, genomföra, anlysera och utveckla).

I PDSA-hjulet ingår inte ”kunskap”, men eftersom kunskapsinhämtning är en central del i förbättringsarbetet kan det vara en god idé att lägga till detta steg i sitt kvalitetshjul. Kom ihåg att ha med ett jämställdhetsperspektiv i varje led av förbättringsarbetet!

Gör så här:

Samla in kunskap om det aktuella området, jämställdhet och genus.

 1. Planera
  I planeringsfasen är det viktigt att svara på följande frågor:
  Vad – Börja med att beskriva problemet, samla in data, analysera fakta och formulera vad ni vill uppnå.
  Varför – Beskriv varför ni ska ändra det ni gör, vad är anledningen?
  Hur – Bestäm vilka åtgärder/förändringar som ska genomföras för att uppnå målet och när de ska ske.Sätt upp mätbara mål.
  Vem – Bestäm vem är ansvarig för respektive åtgärd/förändring.
 2. Genomföra
  Genomför de aktiviteter som planerats.
 3. Analysera och utvärdera
  a)
  Fråga klienter/brukare vilken skillnad de märker.
  b) Kontrollera att resultatet kommer kvinnor och män, flickor och pojkar lika alternativt likvärdigt till del.
  c) Kontrollera om den service och de tjänster som levererats gjorts så på ett likvärdigt/lika sätt.
  d) Vad gick bra?
  e) Vad blev mindre lyckat?
  f) Bestäm om idén ska förkastas eller införas i större skala eller om den ska testas på ett annat område.
 4. Utveckla
  a)
  Använd de delar av resultatet som blev bra för kvinnor och män
  b) Analysera det som inte blev lika bra och gör en ny planering
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo