Gender Budgeting

Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget-arbete.

Metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet är att förhindra att offentliga medel fördelas på ett vis som är orättvist och diskriminerande för att i stället uppnå en mer rättvis fördelning av resurser mellan könen.

Inte minst är detta viktigt eftersom en budget kan ge sken av att vara könsneutral. Men i själv verket fördelar budgetar resurser på ett vis som påverkar olika grupper av människor och därmed också kvinnor och män, flickor och pojkar. Större vikt kan läggas vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar och den traditionellt manliga livsvägen gynnas ekonomiskt.

Kunskap och medvetenhet om budgetens könsmässiga effekter synliggör om resurser måste omdirigeras för att skapa en jämnare och rättvisare fördelning. Fokus ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras.

Gender budget arbetet utgörs av tre delar:

  • Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv
  • Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet
  • En restrukturering, dvs. en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet

Samtliga steg i gender budgetarbetet är beskrivna i dokumenten som du finner under ”tips” till höger.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo