Fokusgrupp

En fokusgrupp kan beskrivas som systematiserad gruppintervju och är en enkel och snabb metod som kan användas som ett kartläggningsverktyg där man utgår från deltagarnas bedömning om vilka faktorer som är viktigast i en viss fråga.

En fokusgrupp kan beskrivas som systematiserad gruppintervju och är en enkel och snabb metod som kan användas som ett kartläggningsverktyg där man utgår från deltagarnas bedömning om vilka faktorer som är viktigast i en viss fråga.

Ofta kombineras kartläggningen med att man även utvärderar hur verksamheten bedöms utifrån de kvalitetsfaktorer som deltagarna valt ut.

Gruppen betygsätter det som den tycker är viktigt, vilket ofta kan skapa ett underlag för vad som är mest angeläget att arbeta vidare med.

Kortfattat kan man säga att metoden bygger på att:

 • Deltagarna bestämmer vilka faktorer som är viktigast
 • Faktorerna viktas av deltagarna
 • Deltagarna ger betyg som visar om verksamhetens styrkor finns inom de områden som uppfattas som viktigast

Metodens stora fördel är att den bygger på dialog och delaktighet och att det går snabbt att sammanställa resultaten och redovisa dem. Det är vanligt att använda fokusgrupper för att hitta rätt frågor att ställa innan en enkät sänds ut, eller omvänt, för att göra en fördjupad analys efter att enkäter/kartläggningar gjorts.

Metoden är också lämplig att använda för att ta fram underlag till program, planer eller som en attitydundersökning i en viss fråga.

Man kan arbeta med fokusgruppers sammansättning, beroende på vad man vill veta mer om. Exempelvis kan man ha fokusgrupper med enbart kvinnor, män eller blandade grupper. Det viktiga är att ha ett tydligt syfte och att analysera resultaten mot bakgrund av gruppens sammansättning.

Gör så här:

 1. Inbjudan Där följande information finnas med:a) att man ska delta i en strukturerad gruppintervjub) vad syftet ärc) vad resultatet ska användas tilld) hur lång tid det ska ta

  e) förklara tillvägagångssättet kort

 2. Bestämma faktorer Alla de faktorer som gruppen tar fram ska vara svar på frågan: “Vad är viktigt för dig för att….” Det är gruppen som bestämmer vilka faktorer som ska gälla
 3. Vikta faktorer Nu ska gruppen ta fram vilka faktorer som bedöms som viktigast. Detta görs genom en viktning i poäng.
 4. Sätta betyg Varje deltagare betygsätter alla faktorer, oavsett viktning, utifrån ett nuläge dvs. hur det är idag i den verksamhet som ska bedömas.
 5. Redovisa resultat Nu har man ett resultat som visar på gapet mellan viktning och betygsättninga) Redovisa rangordningen.b) Redovisa betygsättningen.
 6. Analysera Vilka är gruppens egna reaktioner på resultatet?

Om samma fråga ställs i flera grupper ger resultaten större säkerhet. Om grupperna består av olika kategorier ger en senare analys också svar på om det finns olika uppfattning om vikt och kvalitet mellan olika målgrupper.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo