Checklista för utbildare

Metoden syftar till att säkerställa att du som utbildare har ett genusperspektiv på det material, ämnen och frågor som används och lyfts upp under utbildningen. Genusperspektivet gäller även de metoder som används samt bemötande av grupp/deltagare.

Denna checklista kan även vara en utgångspunkt för att utvärdera utbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Gör så här:

Följande exempel kan ses över för dig som är utbildare:

  • Vilka bilder visas? Räkna antalet män och kvinnor på bild, samt se i vilka situationer de presenteras
  • Representation och framställning vid utbildningstillfället
  • Hur presenteras och representeras män och kvinnor i utbildningsinnehållet?
  • Används både ”hon” och ”han” i exempel och resonemang?
  • Används exempel som både män och kvinnor kan relatera till?
  • Används ickenormativa exempel, texter och berättelser kopplat till exempelvis sexuell läggning, etnicitet, ålder och funktionsförmåga?
  • Finns strategier för allas möjlighet till delaktighet i utbildningen?
  • Hur fördelas samtalsutrymme med avseende på kön (och även andra kategorier)? Är det möjligt att räkna antalet inlägg och taltid fördelat på kön?
  • Hur ser det ut med andra strukturer som kan relateras till kön, exempelvis föreläsarens roll, olika deltagarkategorier etc.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo