Winnet Sverige

Namn på projekt/arbetsnamn: Kvinnors deltagande på lika villkor inom regional tillväxt och samhällets demokratiska utveckling
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid, Samhällsplanering, Tillväxt och företagande, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Britt-Marie Öderberg Torstensson
Titel: Ordförande-Verksamhetsledare
Telefon: 026-652766
E-post: britt-marie.torstensson@winnetsverige.se
Hemsida: http://www.winnet.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden, Länsstyrelsen, Program för hållbar jämställdhet, Regionala utvecklingsmedel, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen, Andra projektmedel Svenska Institutet, Landsbygdsprogram EU-fonder
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, Checklista, Observation, Fokusgrupp, Följeforskning, Gender Budgeting, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, SWOT, Checklista för jämställdhetsanalys, Dialog metodik
Projektbeskrivning: Winnet Sverige har i uppdrag att synliggöra kvinnors villkor och förutsättningar inom regional tillväxt och utveckling samt säkerställa kvinnors deltagande inom demokratiutveckling på alla nivåer i samhället. WS använder fakta och statistik som grund och partnerskapssamarbete.