Winnet Kalmar län

Namn på projekt/arbetsnamn: Winnet Kalmar län
Län: Kalmar län
Kommun: Kalmar län Alla kommuner
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sara Olsson
Titel: Verksamhetsledare
Telefon: 0768917328
E-post: sara.olsson@winnet.se
Hemsida: http://www.kalmarlan.winnet.se/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Tillväxtverket
Metoder, länk till verktygslåda: Fokusgrupp, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, Mediaanalys
Projektbeskrivning: Winnet Kalmar län arbetar för ökad jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. Övergripande mål för programmet är att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors delaktighet.
Detta gör vi inom fyra huvudsakliga insatsområden:
• Entreprenörskap och innovativa miljöer
• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Strategiskt gränsöverskridande samarbete
• Landsbygdsutveckling