Västra Götalandsregionen, Kunskapscentrum för Jämlik vård

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd behandling vid högt blodryck?
Län: Västra Götalands län
Kommun: Västra Götalands län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Ellinor Tengelin
Titel: Utvecklingsledare
Telefon:
E-post: ellinor.tengelin@vgregion.se
Hemsida: www.vgregion.se/jamlikvard
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2013-02-01 - 2013-06-01
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Tidigare kartläggningar har visat att kvinnor får äldre och billigare läkemedel vid blodtrycksmedicinering. All förskrivning av blodtrycksläkemedel inom primärvården i Västra Götaland kartläggs detta projekt utifrån kön, bostadsort och ålder, för att analysera om icke adekvata skillnader i förskrivning förekommer mellan olika grupper. På så sätt vill vi undersöka jämställdheten i förskrivningsprocessen.