Umeå kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Ledningskraft
Län: Västerbottens län
Kommun: Umeå kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Social omsorg, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Jennie Brandén
Titel: Projektledare
Telefon: 070-688 37 78, 090-16 13 01
E-post: jennie.branden@umea.se
Hemsida: http://www.umea.se/ledningskraft
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-09-01 - 2013-11-15
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Fokusgrupp, Följeforskning, Gender Budgeting, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Syftet är en fördjupning och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i kommunens verksamheter samt i styr- och ledningssystem som på lång sikt ska bidra till en jämn fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män i Umeå och en likvärdig medborgarservice oavsett kön. Projektet erbjuder bland annat stöd med att integrera frågor som handlar om makt och kön i verksamheternas ordinarie arbete, budget, planering och uppföljning.