Trafikkontoret Göteborgs Stad

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetssäkra!
Län: Västra Götalands län
Kommun: Göteborgs kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Samhällsplanering
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Johanna Eriksson
Titel: Trafikplanerare
Telefon: 031- 368 26 89
E-post: johanna.eriksson@trafikkontoret.goteborg.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, Processkartläggning
Projektbeskrivning: Vem får vara med och påverka hur transportsystemet utformas? De inkomna ärendena till enheten trafikreglering under första halvåret 2012 har granskats med avseende på kön. Även ärendehanteringsprocessen har granskas för att upptäcka kritiska moment som kan medföra ojämlik behandling.