Stockholms Stads Utbildningsförvaltning

Namn på projekt/arbetsnamn: Pedagog Stockholm
Län: Stockholms län
Kommun: Stockholms kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Mikael Persson, Pernilla Sundström, Emma Johnson
Titel: Projektledare, Projektledare, Handläggare
Telefon:
E-post: mikael.l.persson@stockholm.se; pernilla.sundstrom@stockholm,se; emma.johnson@stockholm.se
Hemsida: http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Jamstalldhet/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Gender Budgeting, Genuscoachning, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem. Utbildningsnämnden har beslutat att samtliga skolor skall synliggöra jämställdhet i något av sina mål/åtaganden inom områdena Hälsa och Skolprestationer. Projektet fokuserar på att etablera återkommande stöd i processen samt tydliggöra förvaltningens uppföljning av arbetet genom: handledning, kurser i likabehandlingsarbete, statistiskt analysstöd, synliggörande av goda exempel, stödmaterial, förbättra statistikhanteringen etc.